گفته بودی که چرا محو تماشای منی

آن چنان مات که حتی مژه بر هم نزنی

مژه بر هم نزنم تا که ز دستـــــــم نرود

ناز چشم تو به قـــــدرمژه بر هم زدنی

 

 

فریدون مشیری