نمون آزمون کتبی ترم یک فارسی هفتم

 

معانی نظم و نثر 6 نمره:

 

 

 1.  شبنم از روی بر گ گل برخاست /گفت می خواهم آفتاب شوم  1نمره

 2. صحبت مردانت از مردان کند5/. نمره

 3. در کلاس آفرینش عظمت و جلال و جاذبه ی خالق درس را لمس می کردم1نمره

 4. بر کسی  این در مکن زنهار باز75/.

 5. خیلی راحت ولو شده بودند5/.

 6. از آن پس فکر بر پای ایستادن5/.

 7. مندیش که دام هست یا نه  بر مردم چشم دیدن آمورز 1نمره

 8. برنامده و گذشته بنیاد مکن75/.

  معنای واژه 2نمره: هرکدام 25/.

 9. از خداوند برای شما ترقی در علم وعمل خواهانم

 10. شدش گیتی به پیش چشم تاریک

 11. اسکندر در اثنای سفر به شهری رسید

 12. زنگ تفریح را که زنجره زد

 13. آزاد زیست کرده و آزاد می روند

 14. تقصیر من نیست

 15. حجره ای  ساده نصیب او شد

 16. دانش زبانی وادبی3نمره

 17. کتاب گلستان از .... و قصه ی .......از نیما یوشیج است.

 18. هم خانواده ی متعال.......و متضاد پیدا........می باشد.

 19. نهاد و مفعول ومسند را در جمله ی زیر پیدا کنید.

  مقصود این نیست که دایما در کوشش و اضطراب باشید و راحت و آرام بر خود حرام کنید.

 20. در بیت زیر یک آرایه ی ادبی مشخص کنید.

  چشمه های معرفت از درونم سر باز خواهد کرد

   

  درک مطلب.4نمره

   16 . نور چشمان در عبارت برای شما نور چشمان آرزوی توفیق دارم ،چیست؟

 21. در پوستین خلق افتادن کنایه از چیست؟

 22. مفهوم اصلی :آسمان مثل یک تبسم شد چیست؟

 23. "فرصت ها مثل گذشتن ابرها ست " منظور از این جمله تأکید بر چه نکته ای است؟

  خود ارزیابی:3نمره:

 24. چرا دانش اموزان از نصیحت امام خمینی خو داری کردند؟

 25. در کلاس طبیعت چه زیبایی هایی را می توان درک کرد؟

 26. منظور از :آینده با حرف ساخته نمی شود چیست؟

   

  شعر حفظی:2 نمره

  یکی از شعرهای خود را که حفظ کرده اید با رعایت اصول درست نویسی و ذکر نام شاعر آن به طور کامل بنویسید.

.....................................                        .......................................     

......................................                       ......................................