تفاوت برنده و بازنده

پنج قورباغه در یک برکه زندگی می کردند. یک قورباغه تصمیم گرفت بپرد.

سوال: چه تعداد قورباغه باقی می ماند؟

جواب:پنج عدد

چرا؟

 

چون تصمیم گرفتن به معنی انجام دادن نیست تفاوت برنده و بازنده در همین انجام دادن است

من منم؟!.ص:182.ج:1.آرمیون.انتخاب از مبینا)