شجاعت در مقام عمل

 در یکی از دبیرستان های تهران هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان به عنوان موضوع انشا این مطلب داده شد که:


-شجاعت یعنی چه؟


محصلی در توضیح این موضوع فقط نوشته بود:شجاعت یعنی این. و برگه ی خود را سفید به ممتحن تحویل داده ،رفته بود!

اما برگه ی آن جوان دست به دست بین دبیران گشته و همه به اتفاق و بدون استثنا به ورقه ی سفید او نمره ی ۲۰دادند. فکر می کنید آن دانش آموز چه کسی می توانست باشد؟

"دکتر علی شریعتی"


منبع:من منم؟! آرمیون  (انتخاب و ارسال از طرف:مبینا10/3)