آخرین حرف اصلی قافیه را روی می نامند مثلا در (شمال)(ل) روی است . و اگر پیش از

روی مصوت بلند ا .و ی. بیاید به آن ردف اصلی می گویند.

حال اگر بین ردف اصلی و  روی حرفی بیاید به آن ردف زائد می گویند مثلا در (شمایل) (یــ)  ردف زائد است.