گلی خوشبوی در حمام روزی ... (سعدی)

این گل را در بوسنی در حلبی کوچک ترتیب داده و برگ گل را آکنده به آن می ریزند و مدتی این دو را به هم آمیخته می کنند و می کوبند بعد قطعه قطعه کرده،خشک می کنند و در حمام استعمال می کنند.

(منبع:شرح گلستان سعدی.از سودی.ص44)