آیا می توانید واژه های نمادین و رمزی  را در سخنان زیر پیدا و رمزگشایی کنید؟

 شعر از منطق الطیر عطار است

الف. دیو را در بند و زندان باز دار        تا سلیمان را تو باشی راز دار

 

دیو رمز نفس و یا تن

سلیمان رمز خدا  و یا روح و یا ولی خدا

 

 

 

 ب. ای مـیان چاه ظلـــمت مانــــده          مبتــلای حبس محنت مانده

    خویش را زین چاه ظلمانی بر آر        سر ز اوج عرش رحمانی بر آر

 

چاه ظلمت رمز تن یا دنیا  یا نفس

 

کسانی که کامل ترین پاسخ را نسبت به دیگران داده اند به ترتیب ارسال:

 

 

1.زهرا قادری(بهترین پاسخ)

 

 2. نیلوفر جوانبخت

 

با آرزوی شادکامی برای این عزیزان!