املای درست(احترام گذاشتن یا احترام گزاشتن؟)

 

در کتاب فارسی پایه هفتم صفحه ی 83 آمده :

" به معلم هایتان احترام زیاد بگذارید." مگر نکته  ی املایی ص:89 نیامده که گذاردن به معنای قرار دادن است و گزاردن یعنی ادا کردن؟ پس باید احترام گزاردن باشد نه احترام گذاردن!

 

پاسخ:

 

"به نظر می آید که در این ترکیب، فعل گذاشتن(با حرف "ذ" ) غلط باشد و

صحیح آن (گزاردن) با (حرف"ز" ) است یعنی " به جا آوردن.

باید دانست که ترکیب (احترام گذاشتن) یا (گزاشتن) در متون پیش از قرن دهم

 و حتی یازدهم اصلا به کار نرفته است ( برای بیان این معنی ، حرمت داشتن

 می گفته اند) و این ترکیب فقط در قرون متأخر  ساخته .و رایج شده است.

می توان حدس زد که در عهد صفویه و قاجاریه که تمایز معنایی و املایی دو

 فعل گذاشتن و گزاردن مشتبه و مشوش شده است ، ترکیب احترام گذاشتن

را ساخته باشند.

به هر حال این ترکیب با همین املا در نوشته های چند قرن اخیر به کار رفته و

در فرهنگ ها نیز به همین صورت ضبط شده است و استعمال آن اشکالی ندارد."

 

(منبع: کتاب غلط ننویسیم،فرهنگ دشواری های زبان فارسی: ابو الحسن نجفی. چ9.نشر دانشگاهی.1371. ص16 )