بسیجی وار

 

دوباره نیز می توان شکوفه داد و سیب شد

و قاصد بهار شد شبیه عندلیب شد

دوباره نیز می توان زلال تر، از آب شد

درست مثل کودکان صمیمی و نجیب شد

به عشق آن که درد ها  ز یکدگر دوا کنیم

همه به اتفاق هم ، و هم زمان طبیب شد

دوباره نیز می توان به سادگی سلام کرد

و دشمن شقاوت و عداوت فریب شد

چرا چفیه هایمان کبوتری نمی شود

چرا نگاه هایمان زمینی و غریب شد

پلاک هایمان چرا طلایی و نمایشی است

و رنگ خاک ناگهان غریبه و عجیب شد

گذشته وار می توان گذشت را شکار کرد

خلاصه یک بسیجی نجیب با شکیب شد 

(محمد خضری)