قصیده ی زیر در هشت بیت سروده شده است:

 

1.ما که اطفال این دبستانیم      ×            همه از خــــــاک پـاک ایرانیـــم

2.همه با هــم برادر وطنیــــم      ×           مهربان همچو جسم با جانـیم

3.اشرف و انجب همه اقـــــوام     ×           یــادگــار قـــدیــــم دورانیـــــــــم

4.وطن ما به جای مادر ماست     ×           مــــا گـــروه وطـن پرستـــانیــم

5.شــکر داریم کــز طفــولیــــت      ×          درس حب الوطن همی خوانیم

6.چونکه حب الوطن ز ایمانست   ×           ما یقیــــنا ز اهــل ایــمــانــیــم

7.گــر رسـد دشمنــی برای وطن   ×          ما نخستین حریف مـــــیدانیم

8.در ره عـــزت و بقــــــای وطــــن   ×          جــــان و دل رایــــگان بیفشانیم

 

(کلیات دیوان ایرج میرزا.ص154.کتابخانه ی مظفری.قطع جیبی)