دانش آموز گرامی :

برای زیبا تر نوشتن می توانید به "زیبا نوشته های دانش آموزان" که در فهرست وبلاگ قراردارد مراجعه کنید و با الگو گرفتن از نگارش دوستانتان بهتر بیندیشید و بنویسید.

 

 

برای بهتر نوشتن باید بهتر فکر کرد.از اندیشه های قالبی و تکراری که همیشه در قلک ذهن قرار دارد و مانع نگارش نو و تازه می شود باید به نحو خلاقانه برای نوشتن زیبا بهره برد.

 

هنر آن نیست که از پنج موضوع تازه پنج متن تازه بنویسیم هنر آن است که از یک موضوع تکراری و  به قول بچه ها خسته کننده  بتوانیم پنج متن مختلف بنویسیم. واین کار جز با اندیشه ی باز و خلاق و جسورانه به دست نخواهد آمد. با این بیان، حال دیگر موضوعات: علم بهتر است یا ثروت؟ تابستان خود را چگونه گذراندید؟ می خواهید در آینده چه کاره شوید؟ و... برای یک نویسنده ی متفکر  و علاقه مند جنبه ی تکرار ندارد.

راه درست نوشتن درست فکر کردن است و اندیشه ی درست هم با مطالعه ی کتب خوب و مفید و داشتن لحظات سکوت برای تفکر  ممکن است.

اجازه ندهید اندیشه ی شما  به یک سری واژه های  کلیشه ای  محدود شود.ذهن نیاز به ورزش و تفکر دارد. باید بدانید اگر ذهن را مجبور به نوشتن کنید مطالب خوب و زیبا به شما تحویل نمی دهد.اگر قبلا با علاقه و از روی میل با واژه ها کار کنید و خلاقانه بیندیشید در زمان آزمون هم که بالطبع همه مجبور به نوشتن آن هم با موضوعی خاص هستید نگران نخواهید شد.