ارزشیابی درس نگارش و انشا پایه سوم راهنمایی

1-پس از نوشتن انشا توجّه به چه نکته ای لازم است؟

 

2-گزینه مناسب را انتخاب کنید.

بهره گیری از آرایه های ادبی  بر زیبایی متن می افزاید.              ص                غ

موضوع متن انشا نباید نقد گفتار خود یا دیگران باشد.          ص                   غ

3-مصرع زیر را باز گردانی و جایگاه درست اجزای آن را معیّن کنید.

امشب فضای خانه ی دل سبز و دیدنی است

4-در کدام گزینه برای باز گردانی، لازم است جایگاه اجزای سخن تغییر کند؟

الف)نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را  

 ب) تو کز محنت دیگران بی غمی 

ج)پسر نوح با بدان بنشست

 5-برای واژه ی زیر یک زنجیره ی معنایی(حداقل 3 واژه) بسازید و سپس در عبارتی به کار برید.

کتاب...........................................................................................................................................................

6-یک بند (2تا3خط) بنویسید که درآن واژه های زیر به کار رفته باشد.

موش،  استعداد، ،خورشید،دام، انضباط

..........................................................................................................................................................................................................

7-با واژه ی (باران) جمله ای زیبا و ادبی بنویسید.........................................................

8-عبارت در هم ریخته ی زیر را با رعایت انسجام به هم پیوند دهید و دوباره بنویسید.

باغبانی را دید / برای تماشای صحرا / که بسیار پیر بود / با این حال سرگرم / بیرون رفت / کاشتن نهال بود/ روزی پادشاهی/

از موضوعات زیر یکی را انتخاب کنید و با رعایت انسجام و نکات نگارشی انشایی در 15خط بنویسید.(حاشیه گذاری شده است.)

1- ویژگی های دوستان واقعی چیست؟ و دوستی با افراد نادان چه پیامد هایی برای ما دارد؟

2-انشایی به صورت مونولوگ بنویسید.

3- علم بال است مرغ جانت را //بر سپهر او برد روانت را