"حمد و ثنا قدیمی را که عقل به بارگاه قدمش قدمی فرا پیش ننهاد"

ارزشیابی درس املای تحریری پایه سوم ترم اوّل

زمان :20 دقیقه

ردیف

مترادف کلمات زیر را بنویسید.

دخل و..............           طریق و ................                          عنب و ........................

1

* پس از تصحیح املا، در نوشتن شکل صحیح غلط های املایی، بهتراست آن ها را به خاطر بسپاریم.        ص               غ

* در املای کلمات مرکّب، نوشتن هر دو شکل جدا و سرِ هم نویسی درست است.                                   ص               غ

2

در نوشتن املا، به صدا و حروف پایانی کلمات به ویژه................. باید توجّه داشت.

3

     همه ی کلمات زیر به تشدید نیاز دارد؛ به جز:

                 الف- تربیت               ب- انسانیت                    ج- صیاد                 د- مؤثر        

4

از میان این ترکیبات چند واژه نادرست است؟

  تنین کلام، رودخانه ی بی وغفه، صلح و جنگ، غافله ی کربلا، وحله ی اوّل، حاجت و نیاز.حزم و دور اندیشی

                 الف- دو                     ب- سه                      ج- چهار                        د- پنج            

5

برای جای خالی کلمه ی صحیح را انتخاب کنید.

 * وقت آن است که باقی ........................خود به ادا رسانم. (زمان/ ضمان/ ذمان) 

 * سوی درخت...................نمود، بومی قصد او داشت. (الطفاتی / التفاتی / التفاطی)   

 * شکر انعام تو هر گز نکند ...........(شکر گذار /شکر گزار)

6

حروف در هم ریخته را با توجّه به معنای داخل کمانک مرتّب کنید و واژه ی مناسب بسازید.

     ب، ا، ص،ح، ا  (=یاران)  ................................

    ق، م، هـ ، ر، و  (=شکست خورده) ............................... 

 

7

هم خانواده ی (مَقرّ) در کدام گزینه به کار رفته است؟

              الف- اقرار                ب- قرارگاه                    ج- مقدور                  د- مَقر ها   

8

غلط های املایی عبارات زیر را بیابید و صحیح آن را بنویسد. (8 کلمه نادرست است.)

    * مسجدجامع خرّمشهر قلب شهر بود که می طپید و تا بود مضهر ماندن و استقامت بود

    * بدیحی است که امروزه مسئولیّت ما پیچیده تر و سنگین تر است.

    * اگر فرهنگ جوان و طرز دید او پایه و مایعی گرفته باشد می تواند گشایشی در درون او پدید آورد و به بالش و رویش بیانجامد در غیر این صورت آشفته گی ذهنی ایجاد می شود

  *بر خرد و فراصت تو پوشیده نیست که من راست می گویم این ملاطفت بپزیر که عاقل در مهمّات توقّف جایز نشمرد

موفق باشید

9


دانش

1-پس از تصحیح املا بهتر است غلط ها را در جمله به کار بریم.       ص              غ

 شیوه ی صحیح قلم به دست گرفتن در املا لازم است.       ص         غ

5/.

دانش

2-املای کدام کلمات را می توان به دو شکل جدا و سرهم نوشت؟ (با یک مثال)

5/.

دانش

3- از میان کلمات زیر، مترادفات را کنار هم بنویسید (سه کلمه اضافی است)

بدیهی، نیکی ،جامه، عار ، یاری ، آشکار، رزم،لباس،اَنعام، صلاح ، ننگ، نصرت، چهارپایان، بخشش،گناه.

1-    .................و..................... 2-...................و........................      3-............................و...............................

4-....................و.....................   5-..................و..................       6-.............................و...............................

5/1

درک و فهم

4-با هر یک از حروف زیر یک واژه همراه با هم خانواده ی آن بنویسید .

غــ...............هم خانواده :...........................           ســ......................هم خانواده:.........................

1

درک و فهم

5- شکل صحیح هر کلمه را بنویسید.

انظباط(                          ) لاضمه ی زندگی(                      ) رغابت(                    )     فراصت(                      )

2

درک و فهم

6-با قرار دادن حرف مناسب واژه ها راکامل کنید .

جوانان باید ازآبشخورهای پاک و .....لال(ض.ظ.ز.ذ) فرهنگ ایرانی برای آبادانی میهن خویش بــ....ره(هــ..حــ) بگیرند.

1-   یکی از ....مینه های(ضـ .ز ..ذ.) اجتما.....ی(ئــ. .عــ ) گمراه شدن هم نشین بد است.

4

درک و فهم

7- با توجّه به معنای داخل کمانک با حروف در هم ریخته، یک واژه ی مناسب بسازید.

 ت ه ب ن ی(هوشیار کردن)......................................................

5/.

توفیق  رفیقتان