نمونه سوال املای پایه 7

 

نمونه سوالات املای پایه7            10 نمره

1-  از مباحث دشوار املایی...........است

یکی از اهداف املا................است

2 -غلط ها را اصلاح کنید

من درقلبم یک آلم جادارم.حتی مثل یک شهر بزرگ کوچه و خیابان و مهله هم دارد

 

دانش فرمان گزار است و مال فرمان بردار

 

جوان باید به آینده ی خود به بالد

 

3 -در جای خالی حرف مناسب بگذارید

 

جوانان اهل تـ....لیل هستند

 

تقـ...ـ.یر من که نیست .خودش جا نگرفت.

 

فار... از سنگ بچّه ها باشم

4 – هم خانواده برای هر کلمه 2 مورد بنویسید.

 

ایمان.........افتخار.......اعجاز.......متعال..................

 5 -دو کلمه ی معنادار بنویسید که با (ض) شروع شده باشد  .    

6 – مراعات نظیر های (رشد) را در یک جمله به کار برید.

7 – دو کلمه ی قریب و غریب چه تفاوتی دارند در جمله به کار برید

8- شکل درست املای (زنده گی ) را بنویسید و ساختمان اصلی آن را معلوم کنید

9 – با حروف در هم ریخته ی زیر یک کلمه معنادار بسازید

ب0غ0م0ر0ه0

10 – با حروف زیر دو کلمه ی جدید بسازید. 

م.ر.ی.ح.ت

موفق باشید

 


به نام خرد بخش بخرد نواز

املای تحریری (نوشتن)      نام و نام خانوادگی

ردیف

معنای درست ( رحمه الله علیه) را انتخاب  کنید

 الف- بخشایش خدا بر او باد            ب-   درود خدا بر او باد

1

مفرد کلمات زیر را بنویسید

ایّام(................)                         اولیا(..................)

2

در متن زیر غلط ها را بیابید و درست آن را بنویسید(7غلط دارد)

هیچ یک از شما جزء به پروردگار خود امید نبندد.

چون به سحرا  رسید آهی بلند کشید.

تو نیز اگر به خفتی به ازآن که در پوستین خلق افتی.

ای تن رنج از بحر خدای بکش.

آزاد  معطّل نماند.آزاد و گرگ روی سنگ های دشت غلطیدند.گرگ ذوزه کشید.

کژال ترسید و به گرگ زل زدصدای گرگ لحظه ای خفه شد.کژال زار می زد

و جیق می کشید. دیگر پایش از تقلّا افتاد.

3

در جای خالی حرف مناسب قرار دهید.

مال با ......ـزینه کردن (هــ/حــ)  کم اید و دانش با پراکنده شدن بیفزاید.

4

برای هر واژه یک هم خانواده بنویسید

  بخل ..................                 طفولیت.....................

5

با حروف در هم ریخته ی زیر با توجه به معنای ان یک واژه ی معنادار بسازید.

(ق. ق. ا. ه.د.ن)= دور پیچ کودک.............

6

با آرزوی شادی و پیروزی