متمم چیست؟

 

اسم یا گروه اسمی که بعد از حرف اضافه بیاید متمم نام دارد.متمم یعنی تمام کننده ی معنای فعل.

بعضی از حروف اضافه از این قرار است:

از.به.با.برای.در.مثل.به جز .به غیر از.بی.بر.بدون...

مثال:

 

1- زندگی بدون  تلاش ،مرگ زودهنگام است.

          بدون:حرف اضافه   تلاش:متمم

 

 

2-اطمینان به کسی پیش از آزمایش  از نشانه های کم خردی است.

به:حرف اضافه    کسی :متمم

از:حرف اضافه      آزمایش:متمم

از:حرف اضافه       نشانه های کم خردی: گروه متممی

 

 

نکته 1:

در جمله ی شماره ی 2  (نشانه ها )را می توان متمم گرفت ولی اگر با وابسته هایش درنظر بگیریم گروه متممی است.

 

نکته 2:

دقت کنید که حروف دیگری هم وجود دارد که ارتباط دهنده ی بین واژه ها و یا جملات و عباراتند که به آن حروف ربطی می گویند.حروف ربطی را به خاطر بسپارید و با حروف اضافه اشتباه نکنید. بعضی از حروف ربط عبارتند از:

 

اگر.که تا .زیرا.و.یا.ولی.اما...

 

مثال:

1- فرق دزد و مالدار آن است که دزد مال اغنیا را می دزدد و مالدار  از آن فقرا را.

 

و.که.و.  حروف ربط و پیوند است و متمم نمی سازد. دراین جمله :

 

آن فقرا :گروه متممی است ؛از:حرف اضافه

 

2- در دنیا لذتی که با مطالعه  برابری کند وجود ندارد.

 

در:حرف اضافه  .دنیا .       با :حرف اضافه.مطالعه :متمم.          (که) حرف ربط است نه

اضافه.

 

 

 

نکته 3

 

حرف (چون) درصورتی که معنای :(مثل و مانند) بدهد، حرف اضافه و کلمه ی بعد از آن متمم است ودر صورتی که معنای (زیرا .وقتی که)داشته باشد حرف ربط است.

مثال1    (چون  درمعنای :مثل و مانند)

 

1- زندگی بدون عشق،چون زیستن در تاریکی است.

 

 

مثال 2   (چون درمعنای : زیرا )

 

2-عاشق خدا باش چون زندگی بدون عشق معنا ندارد.

 

 

 تمرین:

متمم ها در عبارت زیر کدام است؟

 

اگر انسان خود را از آنچه هست نتواند به مقامی بالاتر برساند موجودی ضعیف و ناچیز است.

 

 

 

 


پاسخ:

  از:حرف اضافه      آنچه :  متمم

   به : حرف اضافه   مقامی : متمم

 

اگر.و. حروف ربط

را:حرف نشانه ی مفعول