الهی هب لی قلبا یدنیه منک شوقه

و لسانا یرفع الیک صدقه

و نظرا یقربه منک حقه

پروردگارا!

به من دلی عطا کن که مشتاق مقام قرب تو باشد

و زبانی که سخن صدقش به سوی تو بالا رود

 و نظر حقیقتی که تقرب تو جوید

 

فرازی از مناجات شعبانیه