هدیه به پیشگاه پیشوای عارفان کوی دوست وعاشقان جمالش:

گیرند همه روزه و من گیسویت

بینند هـمه هلال و من ابرویـــت

از جمله در این دوازده ماه تمــام

یک ماه مبارک است و آن هم رویت 

(واعظ خراسانی)