تصویر اول سمت راست :

 

 

عاشقی پیداست از زاری دل  (مثنوی مولوی)

 

تصویر دوم سمت چپ:

 

رقصی چنین میانه ی میدانم آرزوست   (مولوی)