عبارت اوّل : لطف خدا بیشتر از جرم ماست

 

عبارت دوم: ذکر شریف صلوات