قصه ی مورچه ی سیاه:

                          

اتل متل یه مورچه /

قدم می زد تو کوچه /

اومد یه کفش ولگرد /

پای اونو لگد کرد /

مورچه ی پا شکسته راه

 نمی ره نشسته /

 با برگی پاشو بسته /

نمی تونه کار کنه /

دونه ها رو بار کنه /

تو لونه انبار کنه /

مورچه جونم تو ماهی /

عیب نداره سیاهی /

خوب بشه پات الهی!