1. وقتی امثال و حکم درباره ی موضوعی مثلا (دوست)می خواهند باید

ضرب المثل ها و امثال و حکم را  همان طور که گفته شده به خاطر بسپاریم :

دوست ان باشد که گیرد دست دوست   در پریشان حالی و درماندگی

.بعضی ها نوشته اند دوست آن است که گیرد دست دوست...یا نوشته اند در بیچارگی  و دربه دری!لبخند


2.وقتی می گویند آرایه ای را مشخص کنید؛یعنی اگر می نویسید که تشبیه دارد ان را با توضیح مشخص کنید کجا و چگونه.مثلا دانه ی شکر تشبیه شکر به دانه.بعضی فقط نام آرایه را نوشته اند.

3. وقتی قرار است متن یا شعری را بازنویسی کنیم اگر نشانه های نگارشی در آن به کار نرود ممکن است گونه ی دیگری برداشت شود که با برداشت شما متفاوت است،مثلا :و آن که حب وطن نداشت ...نیاز به نشانه گذاری هم داشت.

4. وقتی چهار کلمه می دهند که در عبارتی به کار ببرید مراقب باشید دچار خطای خوانش نشوید .بعضی در  چهار کلمه ی  (بغض-ستاره-پرواز-شمع )  وقتی چشمشان به شمع افتاد (پرواز) را (پروانه) دیدند و خواندند ونوشتند! بعضی هم (بغض ) را با همان معنای درستش دیدند ولی در نوشتن (بعض ) نوشتند! بعضی هم (ستاره ) را که یک واژه ی ساده بود تبدیل کردند به واژه ی مرکب (پرستاره) بعد نوشتند!

5. وقتی می گویند شرح حال خودتان را بنویسید نوشتن خاطره بخشی از ان است .بعضی از همان اول خاطره نوشته اند که آن هم بیشتر به یک گزارش عادی شبیه بود تا خاطره.

6. وقتی می گویند جمله ی زیبا بنویسید یعنی یکی از آرایه ها را درآن به کار ببریدیا جمله بندی ها یکدست و موزون باشد. بعضی ها برای واژه های (پایداری و مهارت نوشتن) جمله های ساده ی زبانی نوشته اند.

7.  وقتی می گویند....(بگذار تا نگویم!)ناراحت