ای محبوب بی نیاز،

در آرزوی پرواز آرزوهای رنگین همه ی دوستان،به ویژه دانش آموزان خوبم به آسمان اجابت دست نیازم را بنگر.