دلم می خواست طراح سوال امتحانات درس...بودم آن وقت می توانستم سوالم را طوری طرح کنم که حتی... بعدش هم تعداد سوالاتم...بود البته وقتش هم ...می گذاشم تادانش اموزان...نشوند.مثلا یکی از سوالاتی که حتما در ابن امتحان طرح می کردم و به عنوان سوال یک می آوردم...بود.آخر این سوال از آن سوالاتی است که حتی... می خواندند و نمره هم ...تازه سر جلسه ی امتحان هم ...نمی اوردم.اگر این کار ها را انجام می دادم دیگر آن قدر...

خب سرتان را درد نیاورم. بچه ها حتما سوال...درس...را بخوانید.یادتونه که چقدر معلم...تاکید می کرد که...

آمدیم و دیدیم این سوال ... آن وقت جوابم به شما این است:من که طراح...!

راستی شما دوست داشتید که مکان برگزاری آزمون...باشد و مراقب هم...