دیروز می گفتم :

مشق هایم را خط بزن ،مرا مزن

روی تخته خط بکش ،گوشم را مکش

مهر را در دلم جاری کن،جریمه ام مکن

هر چه تکلیف می خواهی بگیر ،امتحان سخت مگیر

 

اما اکنون...

مرا بزن

گوشم را بکش

جریمه ام کن

امتحان سخت بگیر...

اما مر ا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان.