حفظ حرمت معلم مدیون وقار معلم است نه مدیون تکبر معلم .وقار غیر از تکبر است.

پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در میان قومی که کمتر از از آداب اخلاقی کمتر چیزی می دانستند مبعوث شدند و با آنها دایره وار می نشست که صدر و ذیل جلسات مشخص نمی شد. مع ذلمک وقار پیامبر صلوات الله علیه و آله همه ی آنها را وادار به احترام می کرد.

معلم باید در عین وقار بهترین روابط صمیمانه را با شاگرد داشته باشد.

حرمت و حریم از یک جوهرند.معلم باید برای حفظ حرمت خود، حریم برای خود قائل شود.پس لازم نیست که وقتی معلم می خواهد با شاگردهایش صمیمی باشد برود با آنها فوتبال بازی کند! این را یکرنگی  با شاگرد نمی گویند.

یک رنگی وقتی است که به هنگام دیدن شاگرد با تبسم و خوش رویی احوال پرسی بکند.مشکلاتش رابپرسد و در رفع مشکلاتش بکوشد.بدین طریق در زوایای قلب او نفوذ پیدا می کند.

منبع:جلوه های معلمی استاد(مطهری)ص.55