توصیف آدم ها به گویش اصفهانی

(ببخشیندا آ بددون نیادا با لهجه ی مخصوصش بوخونین .اگی نه نخونین بیترس.کاری هرکی نیس. اگی تو جیمش موندی از من میشنوین نخونین شعری به این خوبیا خٍراب میکونین.او توروخدا بددون نیادا)

 

 

جهانی ما چه جهانی عجیب و پر مدلس

یکی کوتاه و یکی گنده و یکی خپلس

یکی تو دارس و بی حرف و نقل و نقشه کشس

یکی تو خالی پر های و هو تر از دهلس

یکی قشنگس و زلفاش به مثلی ابریشمس

یکی به مثلی کدو صافی صافس و کچلس

یکی تو شهری خودش شب تو مسجدا میخوابد

یکی تو هر جا میرد جاش تو بهترین هتلس

یکی پپس و ندونم به کار و شل شلیس

یکی زرنگس و پیش بینی کارس و زبلس

یکی زبونی بدش تند و تلخ و ناجورس

یکی شیرینی شیرینس آ بهتر از عسلس

شنیدم از لبی مش ممدلی که "جمشیدی"

خودش که خیلی خبس شعراشم انیسی دلس.

 

(منبع:شولوغ پولوغ.جمشیدی.شاعر معروف اصفهانی.ص.543  )