به بن ( ریشه )مضارع  افعال زیر توجه کنید.

  1. دادن....................ده
  2. بود......................بو   / باش
  3. فروختن................فروش
  4. گسیختن..............گسل
  5. پختن...................پز
  6. بایستن...............بای
  7. خاستن................خیز
  8. گسستن..............گسل
  9. پیوستن................پیوند
  10. انباشتن................انبار