درک لحظه

فریب صفحه ی تقویم را به هیچ انگار

حساب روز و شب و ماه و سال را بگذار

حساب "لحظه"نگه دار

که چون فراری پا در گریز

می گذرد

چگونه "می گذرد"ها

"گذشت"شد ناگاه

چه اتفاقی باید بیفتد ای همراه

که این حباب بر احوال خود شود آگاه

که لحظه ای دگر "این نیز"

نیز می گذرد.  (فریدون مشیری)