سلام سرود سبز سرسبزی و طراوت است.خوب است سال نو را با سلام های نورانی آغاز کنیم.هفت سین قرآنی،هفت سلام قرآنی است که با تلاوت آن هنگام تحویل سال جدید می توان ارتباط ظریف و معناداری با عالم ملکوت برقرار کرد که در آن آرامش،امنیت ،سلامت و تحویل قلوب را به بهترین احوال میسر می کنیم.

با وضو باشید و رو به قبله بنشینید .به تمام انبیا و اولیا سلام ودرود بفرستید.

هفت سلام را بدون اشکال تلاوت کنید تا ضامن سلامت شما و خانواده و بستگانتان باشد.

می توانید این آیات مبارک را به صورت جمعی تلاوت کنید.

اگر هنگام تلاوت در یکی از مشاهد شریفه و امکنه ی مقدس باشید که چه بهتر!

    

 

1-سلامٌ قولاً من ربٍ رحیمٍ            (سوره یس:58)

2-سلامٌ علی نوح فی العالَمین     (سوره صافات:79)

 

 

3-سلامٌ علی ابراهیم                    (همان :109)

 

4-سلامٌ علی موسی و هارون         (همان:120)

 

 

5-سلامٌ علی اِل یاسین                  (همان:130)

 

 

6-و سلامٌ علی المُرسَلین               (همان:181)

                     

 

 

7-سلام هِیَ حتی مَطلع الفجر        (سوره قدر:5)