اگر مشکلات  و موانع زندگی سد و بند راه تو شده و دست و پایت را بسته است.اگر احساس می کنی اسیر زمانه شده ای و هر چه تلاش می کنی راه به جایی نمی بری ناامید مباش و لبخند امید بر لب داشته باش .لبخند تو همانند لبخند کودکی است که می تواند مهر زمانه را به تو بر انگیزاند .می تواند دست های زیادی را برای یاری تو به سویت دراز کند بدون آن که ابراز نیاز کرده باشی. آرام باش و لبخند بزن حتی در سخت ترین دشواری های روزگار.یادت باشد کسی از دور مراقب توست و همراه با لبخند تو لبخند می زند.او هیچ گاه رهایت نخواهد کرد .