در این آرایه حرف یا حروفی تکرار می شود و موسیقای کلام را زیباتر و بیشتر می کند.

مثال یک:

رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار  

دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود         (حافظ)

 

مثال دو:

نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست  

آن چه سلطان ازل گفت بکن آن کردم       (حافظ)

 

مثال سه:

 

   جهان فانی و باقی فدای عارض ساقی  

  که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم (حافظ)

 

مثال چهار:

 

قصور عقل کجا و قیاس قامت عشق   تو هر قبا که بدوزی به قد ادراک است

سحر به باغ درآ کز زبان بلبل مست     بگویمت که گریبان گل چرا چاک است  (سایه)

 

مثال پنج:

 

نگاه کن که غم درون دیده ام   چگونه قطره قطره آب می شود

چگونه سایه ی سیاه سرکشم     اسیر دست آفتاب می شود                    (فروغ)

 

مثال شش:

زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست

زندگی هندسه ی ساده ی یکسان نفس هاست                                   (سهراب)

 

مثال هفت:

 

بندم اگر چه خود بر پای نیست

سوز سرود اسیران با من است                                                           (ا.بامداد)

 

مثال هشت:

سوز سرمای صداقت سخت است

در خزانی که پر از تشویش است                                                           (رها)