نقل لغات:

آن است که لفظی را ار زبان مردم قوم یا منطقه ای در سخن و کلام خود بیاوریم به صورتی که همان لفظ در کلام ما معنی دیگری بدهد.اگر این کار با مهارت و زیبایی صورت بگیرد موجب شگفتی خواننده می گردد. مثال ها در این باره زیاد است که به چند نمونه بسنده می شود:

مثال یک:   

  room در زبان انگلیسی به معنای اتاق است و در زبان فارسی محاوره یعنی : رویم=(روی من) حال  اگر کسی بگوید: روم کثیف بود مادرم تمیز کرد.منظورش این بوده که اتاقش را مادرش تمیز کرد. در واقع معنی لغت را به معنای دلخواه و مورد نظر انتقال داده است.

مثال دو:

دریکی از سفرهایم بالاخره توانستم عثمان را از نزدیک ببینم. ( عثمان:جوجه تیغی)

 

مثال سه:

 

کودکان خـَـلَج به شام و پگاه     به طبیعت همی خورند گیاه

به هنر شاید ار زنان لافند        که هدایت به دست می بافند

 

کودک در زبان مردم خَلَج(که قومی از ترکان هستند) به معنای کره خر است.

هدایت هم در زبان آنان یعنی جاجیم(نوعی گلیم).( منبع:ابدع البدایع:شمس العلمای گرکانی)

 

فایده دانستن این آرایه در فهم بعضی ابیات و یا معماها به ماکمک می کند و دایره ی گسترش واژگان و فهم لغات در زبان های دیگر را آسان تر می کند.می توانید فهرستی از این واژگان را در زبان انگلیسی و عربی( و یا اگر به زبان محلی خاصی سخن می گویید ) پیدا کنید و جملات معنا دار و معما گونه بسازید و آرایه ی نقل لغات را به کار برید.دقت کنید در واژگان انتخابی جانب  ادب و نزاکت رعایت شود.