همه عالم تن است و ایران دل

                                    نیست گوینده زین قیاس خجل    (حکیم نظامی)                  

                                  

                         چو ایران نباشد تن من مبـــاد

                                               بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   (حکیم فردوسی)