یکی از راه های نویسندگی و خلاقیت آن است که بتوانیم با واژه های نامربوط عبارات کوتاه معنا دار بسازیم. عبارات زیر خوب ترین کوتاه نویسی های دانش آموزان دوم ستایش است.

 

با واژه های(آسمان .شامپو.گربه) یک بند کوتاه بنویسید.

 

المیرا


ابر آسمان را به دو چیز می توان تشبیه کرد:1-سفیدی ونرمی کف های شامپو 2-گربه

ای پشمالو.البته می توان باریدن برف از آسمان را هم به برف های سفید شامپویی

تشبیه کرد که نه  چشم را می سوزاند و نه برای تولید کف آن باید منت آب گرم را کشید!

 

 

یکتا

 

در آسمان آبی ابرها مانند کف شامپو پراکنده اند.من و برادرم به آن ها می نگریم و در

تفکر و خیال خود با ابرها شکلی درست می کنیم.

من ابرها را به شکل گربه ای دیدم که در وان پر از آب دارد با کف های شامپو بازی می کند.