ا-از میان کلمات زیر چند کلمه جمع مکسر است؟

(اسلحه.ابزار.محک.حور.اجتماع.طلبه.علوم.اصحاب.عطشان.)

         الف.2      ب.5       ج. 3     د. 4      هـ .6

 

 

2- بن مضارع از مصدر شستن:

الف.شست   ب.شوی      ج . شور     د.بشو    هــ.  نشین

 

با سپاس از شرکت کنندگان متاسفانه برنده نداشتیم.ناراحت