تفاوت زبان فارسی با دری چیست؟

می دانیم که زبان صورت ثابتی ندارد و امری اجتماعی است و همچنین برای رفع نیاز

افراد جامعه و برقراری ارتباط با یکدیگر به کار می رود.اما همانند موجود زنده ای است که

رشد می کند و اگر از آن مراقبت نشود از بین می رود.تغییر و تحولات و حوادث سیاسی

فرهنگی تاریخی آداب و رسوم جنگها و...موجب تحولات زبانی در طول قرن ها (نه چند

سال) می شود.این تغییرات آرام آرام و همراه نیاز و تغییر جوامع صورت می گیرد.پس یک

امر تصادفی و اتفاقی نیست.به همین دلیل با این که هر زبان از اصل  خود بسیار دور

شده است می توان بین آن و صورت اصلی اش رابطه ای دریافت.

با این مقدمه سوال شما را پاسخ می دهیم:

زبان فارسی ایرانی سه دوره راپشت سر گذاشته است:

1-دوره باستان

قدیمترین دوره ای که ما از آن آثار و مدارک در دست داریم و چون در نواحی جنوبی ایران

(ایالت پارس=فارس)رواج داشت فارسی خوانده می شود.زبان های مادی.سکایی

اوستایی از این دوره باقی مانده است.این‌ دوره‌ با‌ انقراض‌ هخامنشیان‌ تمام‌ می‌شود.

 

2- دوره میانه

این زبان‌‌‌ هر‌ چند ادامه‌ى باستان بود اما نسبت به باستان ساده تر بود. این دوره تا پایان دوره ساسانی ادامه داشت.

 

3- دوره‌ جدید

این‌دوره با‌ استیلای تازیان بر ایران آغاز می گردد و تا‌ حال ادامه دارد. زبان‌ فارسی جدید

زبان رسمی‌ اداری علمی ادبی این دوره است.این زبان ادامه زبان‌ فارسی میانه است

که اصطلاحا "پهلوی" خوانده می شود.

زبان فارسی جدید را زبان"دری" هم می گویند. زیرا زبان دولتی و اداری و درباری دوره  

ساسانی بوده است. همان زبان رسمی و ادارى قبل از‌ اسلام به طور مستمر بعد از

اسلام هم زببان ادبی و رسمی ایرانیان به کار رفت.

بنابراین زبان فارسی یعنی همان زبان فارسی دری و تفاوتی ندارد.