ویلا (villa)

معنای این واژه چیست ؟ 

villa  به خانه ی ییلاقی که دارای باغ و محوطه ای در اطراف باشد، می گویند.

village  به دهکده و روستا  گفته شده است.

اما  واژه های villain   و  villainous  که از همین ریشه است به  ترتیب به معنای آدم شرور  و پست  آمده است! ( نک.فرهنگ دانشگاهی انگلیسی به فارسی دکتر آریانپور)

 

با بررسی ریشه ی این واژه درمی یابیم که چگونه طرز تفکر جامعه می تواند بر معانی لغات تاثیر بگذارد.

در لاتین villa  به معنی مزرعه کوچکی همراه با ساختمان هایش بود، ارتباط چنین ساختمان هایی تبدیل به یک  village شد و  فردی که در چنین مزرعه ای زندگی می کرد یک villain  بود.

عده ای که در شهر ها به سر می بردند به این قشر روستایی به دیده ی حقارت می نگریستند و آن ها را به عنوان افرادی احمق با طرز فکر پایین و شیطانی به حساب می آوردند.

در این صورت طبقه ی روستایی به عنوان villains (افراد شرور ) شهرت یافتند که این واژه در خور آنان نبود.     ( 504Absolutely  Essential Words : BARRON'S )

بنابراین باید به این نکته توجه داشت که  گاهی واژه ها به دلیل اجتماعی  و طرز نگرش  افراد آن  ممکن است از معنای اصلی خود به معنای دیگر متحول و گاه از معنای مثبت به منفی و ناپسند دگرگون شوند.