نظرتان درباره برگذاری (برگزاری) آزمون  ادبیات به صورت کتبی و یا شفاهی چیست؟