مناجات

 

 

به نام آن که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است و سلام او در وقت صباح مومنان را صبوح است و ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بلانشینان را کشتی وح است.

الهی،عذر ما بپذیر .بر عیب های ما مگیر.     

الهی ،ترسانم از بدی خود؛بیامرز مرا به خوبی خود.

الهی، در دل های ما جز تخم محبت خود مکار و بر تن و جان های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و بر کشته های ما جز باران رحمت خود مبار.

(خواجه عبدالله انصاری)موضوعات مرتبط:

تاريخ : | | نویسنده : مدیر |