به نام خرد بخش بخرد نواز

آزمون مستمر ادبیات پایه نهم متوسطه ی اول 94

زمان:35دقیقه

 

1.معانی واژگان2نمره

نباتات........                 فرتوتی.........               منزوی...........  متاع............ 

مصائب........... سریر........                  اِنعام..........                      موهبت............

 

2.تاریخ ادبیات1نمره

تست1:مرزبان نامه از کیست؟   الف. مرزبان بن رستم      ب. سعدالدین وراوینی    ج. امام محمد غزالی

 

**شاهنامه را ..................سروده است. وی در پاسداشت زبان فارسی نقش برجسته ای دارد.

 

3. خود ارزیابی 2نمره

**عبارت "هریکی را انچه به کار باید داد "را توضیح دهید.................................................................

         

**مشاوران خوب برای راهنمایی چه کسانی هستند؟................................................................

 

4.دانش ادبی 2. نمره

تست2: دربیت زیر از کدام عناصر زیبایی سخن استفادهنشده است؟

 

کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند/ نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

الف. تشخیص       ب. مراعات نظیر     ج. تضاد

 

 

تست3: با توجه به بیت(تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش/ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار )

همه ی توضیحات درست است به جز.....

الف. بنفشه  (مشبه به ) است    ب. آرایه های تضاد ومراعات نظیر دارد   ج.  وجه شبه: بیداری و آگاهی نرگس

 

 

تست4:کدام یک از دوگزینه ی زیر دارای پرسش انکاری است؟ الف یا ب؟.........

الف.در پیله تا به کی بر خویشتن تنی؟

ب.درختی که امروز نشانی میوه ی آن کجا توانی خورد؟

 

 

آیا در بیت زیر تشبیه دیده می شود؟      بله...     خیر....

که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب/یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟

 

 

5.دانش زبانی3 نمره

 

در جمله ی زیر گروه اسمی را معلوم کنید و هسته و نوع وابسته ها را بنویسید.

نگاه کن مرغان هوا را .    هسته ...........وابسته ها...................

 

با توجه به عبارت زیربه سوالات 1تا4مربوط به آن پاسخ دهید.

" در بهار شاخه های درختان را که با امیدواری در جست و جوی جوانه هستند، لمس می کنم؛ این اولین نشانه ی بیدار شدن طبیعت بعد از خواب زمستانی اش است."

1.همه ی این عبارت چند جمله است؟  .................

2.یک فعل اسنادی پیدا کنید وبنویسید...................

3.یک متمم پیدا کنید و بنویسید..........................

4. کلمه ی (طبیعت) چه نقشی دارد؟....................

 

تست5:هم خانواده ی کدام کلمات درست است؟

الف.غنیمت.مغتنم  ب.سعی.سعدی  ج.اهمیت.تهمت

 

 

تست6:در کدام گزینه صفت های ساده و تفضیلی(برتر) به کار رفته است؟

الف.یار بد بدتر بود از مار بد  ب. که او برتر از نام و از جایگاه    ج. تویی برترین ای همه عشق من

 

تست7:حفظ آرامش و نرم گفتاری از ویژگی های کدام لحن است؟

الف.لحن دستوری و فرمان        ب. لحن آرامج.لحن تعلیمی

 

6.معانی ابیات و مصرع ها 4نمره:

الف.دیدار یار غیب دانی چه ذوق دارد؟     ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

....................................................................

 

ب.عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب    فهم عاجز شود از حقه ی یاقوت انار

.........................................................................

 

ج.او از جمال صورت قصر وبسیاری غلامان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد

.........................................................................................

 

د. جوانی گه کار و شایستگی است      گه خود پسندی و پندار نیست

.......................................................................................

 

 

 

7. درک مطلب:2نمره

تست8: جمله ی(عیب ها را به ما می نمایانند آن هم بی صدا و هیاهو) ویژگی چه کسانی است؟

      الف. آیینه های صاف        ب. دوستان دوران نوجوانی    ج. دوستان خوب و واقعی

 

 

تست9:در کدام گزینه به پرهیز از عجله و شتابزدگی دعوت می کند؟

الف.مپیچ از ره راست بر راه کج// چو در هست حاجت به دیوار نیست

ب. در زندگی مطالعه ی دل غنیمت است  // خواهی بخوان وخواه نخوان ما نوشته ایم

ج. ز آزادگان بردباری وسعی // بیاموز آموختن عار نیست

 

 

تست10:مفهوم کدام بیت به درستی بیان نشده است ؟

الف. با بدان کم نشین که صحبت بد /گرچه پاکی تو را پلید کند (کمتر با افراد بد و نادرست  هم نشینی کن).  

 

ب.پسر نوح با بدان بنشست /خاندان نبوتش گم شد (تأثیر هم نشین بد بر انسان ها)

 

ج.هم نشین تو از تو به باید / تا تو را عقل و دین بیفزاید (انتخاب دوستان خوبتر از خود)

 

 

 

تست11: مفهوم جمله ی(رفیق بد عامل ویرانگری است )بیشترمتناسب است با:......

 الف.یار بد بر جان و بر ایمان زند    ب. تا توانی می گریز از یار بد        ج.یار بد بدتر بود از مار  بد

 

شادکام باشید

 

 

 موضوعات مرتبط: آزمون فارسی نهم (مستمر اذر)

تاريخ : ۱۳٩٤/٩/۱۳ | ٢:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

حکایت هشتم از باب دوم  گلستان سعدی رحمه الله علیه

یکی را از بزرگان به محفلی اندر همی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه می کردند.

سر براورد و گفت :"من انم که من دانم."

 

 

 

 

 

 

کفیت اذی یا من یعد محاسنی

علانیتی هذا ولم تدر ما بطن

 

 

شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است

وز خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش

 طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق

تحسین کند و او خجل از پای زشت خویش                                                                             (قطعه)

 

در این درس طاووس نماد انسانهای آګاه به عیب خویش است که تکبر ندارند اینان از خود تعریف نمی کنند و دیګران هم خوبی های انان را آفرین می ګویند

در این جا طاووس نمادی مثبت دارد. نه منفی همچون غرور و ...

 

فاطمه ر  اولین کسی بود که پاسخ درست را ارسال کرد . آفرین!موضوعات مرتبط: طاووس را به نقش ونګاری که هست خلق , رمز و نماد

تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٧ | ۳:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

1.معانی واژگان2نمره

سُتودن........    بُرنا.........    حُقّه...........  متاع............  قوس قزح........... سریر........ قندیل.......... محبس............

 

2.تاریخ ادبیات1نمره

 

اسرارالتوحید ازکیست؟..................... اثری از امام محمد غزالی........................

یکی از آثار نظامی گنجه ای................  حدیقه الحقیقه از کیست؟....................

 

3. خود ارزیابی 2نمره

عبارت "هریکی را انچه به کار باید داد "را توضیح دهید.............................................................................

 

ویژگی های مشترک دوست وآیینه رابنویسید( یک مورد).................................................................................

 

4.دانش ادبی 2. نمره

 -.دربیت زیر از کدام عناصر زیبایی سخن استفاده شده؟(برای هر بیت یک مورد)

 

کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند/ نه همه مستمعی فهم کند این اسرار.........................................

 

تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش/ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار..........................................

 

تست1:

-(مشبه به) در جمله  (روناک دستهایش را مانند بره ای در هوا می چرخاند) کدام است؟

 

       الف. می چرخاند           ب. دستهایش            ج. روناک           د. بره ای

 

تست2:

-کدام یک از دو بیت زیر دارای پرسش انکاری است؟ الف یا ب؟.........

الف.اینک تو را چه شد کای مرغ خانگی /کوشش نمی کنی پرّی نمی زنی؟

ب.چو بفروختی ازکه خواهی خرید؟ / متاع جوانی به بازار نیست

 

آیا در بیت زیر آرایه ی ادبی تضاد دیده می شود؟      بله...     خیر....

که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب/یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟

 

5.دانش زبانی3 نمره

 

در جمله ی زیر گروه اسمی را معلوم کنید و هسته و نوع وابسته ها را بنویسید.

همان گروه موفق را دیدم.     هسته ...........وابسته ها...................

 

با توجه به عبارت زیربه سوالات 1تا6مربوط به آن پاسخ دهید.

" در وقت بهار بنگر و تفکرکن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد"

1.همه ی ین عبارت چند جمله است؟  .......... 2. نهاد در جمله ی آخر چیست؟............

3.یک فعل اسنادی پیدا کنید وبنویسید................... 4.یک متمم پیدا کنید و بنویسید................

5. کلمه ی (زنده) چه نقشی دارد؟...............6 کدام کلمه نقش (صفت ) دارد؟..............

 

تست3:

هم خانواده ی کدام کلمات درست است؟

الف.غنی.غنیمت.مغتنم  ب.سعی.مساعی.مسعی   ج.احتیاج.حاجت.حجت    د.مبصر.بصیرت.صبور

 

 

تست4:

مترادف کدام کلمه در گروه واژه های زیر نیامده است؟

      عجب.نادانی.انگور.رام.تنبیه.عنب.منزّه .جهالت.مسخّر.آگاهی.شگفت آور.مدهوش.پاک

 

الف. مدهوش       ب. رام     ج. آگاهی    د. منزه

 

تست5:

بیت(ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی/نروم جز به همان ره که تو ام راه نمایی) چند جمله دارد؟

الف.چهار         ب. پنج        ج.  شش       د.  هفت

تست6:

حفظ آرامش و نرم گفتاری از ویژگی های کدام لحن است؟

الف.لحن توصیفی    ب. لحن تعلیمی    ج.لحن دستوری و فرمان        د. لحن آرام

 

تفاوت معنایی (اِنعام) و (اَنعام) را بنویسید..................................................

 

6.معانی ابیات و مصرع ها 3نمره:

الف.این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود /هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار

....................................................................

 

ب.سعدیا راست روان گوی سعادت بردند/راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

.........................................................................

 

ج.راهت داده اند تا در بستان معرفت حق تعالی تماشا کنی وبیرون آیی. چشم باز کن تا عجایب بینی

.........................................................................................

 

د. به چشم بصیرت به خود در نگر /تو را تا در آیینه زنگار نیست

.......................................................................................

 

7. درک مطلب:2نمره

1-در جمله ی(تو همیشه در خانه ی خدایی هیچ تعجب نکنی؟) منظور از خانه ی خدایی چیست؟

      الف. مسجد          ب.این جهان          ج. زیر آسمان          

 

2-در مصرع (در فکر رستنم –پاسخ بداد کرم- خلوت نشسته ام زین روی منحنی) کرم ابریشم نماد چه انسانهایی است؟

الف. پر تلاش    ب. تنها و بی کس          ج. علاقه مند به پیشرفت

 

3-در کدام گزینه تشویق به یادگیری و تلاش است؟

الف.جوانی گه کار و شایستگی است                            ب. همه کار ایام درس است و پند

 ج.بیاموز آموختن عار نیست                                       د. دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

 

 

4.همه ی گزینه ها به موضوع خودشناسی و اصلاح اخلاق خود سفارش شده است مگر......

الف. در زندگی مطالعه ی دل غنیمت است           ب.خود شکن آیینه شکستن خطاست

 

ج.به چشم بصیرت به خود درنگر                         د. دریغا که شاگرد هشیار نیست

 

سطح سوالات چگونه بود؟ 1آسان... 2متوسط ....3 کمی دشوار.....4دشوار......

مایلید کدام بخش کلاس ادبیات بهتر شود ؟................................

 

با آرزوی بهروزی  

 

 موضوعات مرتبط: آزمون فارسی نهم

تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢ | ٩:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

به نام خرد بخش بخرد نواز

فارسی هفتم 94 تا ص 42

1.معانی واژگان2نمره

فارغ...........     جلال..........        زنجره................      اعتراف...................

مراد...............     تأمل...........   به رغم...........           استعداد...............

2.تاریخ ادبیات1نمره

تست1:کدام کتاب از نظامی نیست؟   الف.مخزن الاسرار    ب. الهی نامه     ج. هفت پیکر

 

**کویر را ..................نوشته است.

3. خود ارزیابی 2نمره

**عبارت "گفت می خواهم آفتاب شوم"را توضیح دهید.................................................................

         

**نوجونی زیباست چه کنیم تا زیباتر شود؟................................................................

 

4.دانش ادبی 3. نمره

  دربیت زیر از کدام عناصر زیبایی سخن استفاده شده است؟

مثل یک شاخه گل جوانه بزن    مثل یک چشمه سار جاری شو.........................................

 

تست2:  کدام جمله زبان ادبی ندارد؟

 

            ب. گورخانه ی راز تو چون دل شود  الف.آسمان مثل یک تبسم شد   

ج.کتاب پر رمز آفرینش را باید شناخت     د. برگ درختان سبز در نظر هوشیار

 

 کلمات مترادف را کنار هم بنویسید.یک واژه زیاد است

         

شادی- شناور-عزیز- شناخت --پایه- گرامی-اساس-نشاط  - معرفت

............................................................................

یک جمله بنویسید که در آن تشخیص (جان بخشی ) باشد

............................................................................

5.دانش زبانی6 نمره

عبارت زیر چند جمله است جداگانه مشخص کنید و بنویسید...................

گرگ چنگا ل به بازوی کژال کشید خیزی برداشت و قنداقه ی روناک را که جیغ می کشید به دندان گرفت.

 

نهاد و فعل را در جمله ی زیر معلوم کنید.

جوان چشمه ی نیرو و استعداد است.  نهاد...........فعل..............

 

تست3:   هم خانواده ی کدام کلمات نادرست است؟

الف.اکبر.کبیر. تکبیر      ب.جاری.جریان مجری   ج.نظر .انتظار.منظم

 

تست4:   در کدام گزینه نهاد در ابتدای جمله به کار رفته است؟

الف.زنگ تفریح را ناظم زد   ب. دست ها برکرده اند از آسمان ج. معلم دوباره تنها شد

 

واژه های زیر را مانند نمونه کامل کنید.

خستگی=خسته+ی

زندگی=.........+......

آهستگی=...........+.....

 

جای خالی را با واژه ی درست پرکنید.

این ها چرا .........و پاکدامنی جوانا ن را نمی بینند.(سلاح/صلاح)

..........شکوه و زیبایی طبیعت بودم(غرقه ی / قرغه ی)

 

 

با کلمات درهم (ر.م.ز.ح.ت.م.)  دو واژه ی معنادار بسازید(............... ) و (...................)

 

6.معانی ابیات و مصرع ها 4نمره:

الف.یاد دارم که درایام طفولیت متعبد و شب خیز بودم

....................................................................

ب. گفت پیغمبر هر آن کو سر نهفت    زود گردد با مراد خویش جفت

.........................................................................

ج.ای نام تو بهترین سرآغاز    بی نام تو نامه کی کنم باز

.........................................................................................

د. جهان جمله فروغ روی حق دان    حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

.......................................................................................

 

7. درک مطلب:2نمره

منظور از کلمات خط کشیده شده را بنویسید.

شما جوانان پاره های دل این ملت هستید..................................

الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم......................

دوست خوب کیمیاست....................

یکی سر بر نمی دارد تا دوگانه ای گزارد ....................

شادکام باشید

 

 

 موضوعات مرتبط: آزمون فارسی هفتم 94

تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢ | ٩:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

آزمون ادبیات پایه هشتم  نام و نام خانوادگی........................................

 

  1.معانی نظم و نثر:      2نمره            

   الف - برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه   

 

    ب- کشور ما همواره سرزمین سپند فرّ و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است. 

 

     2.معانی واژگان:3نمره

بوریا:        توفنده  :         نژند:       همگنان:

    زر ناب:        ستبر :         بسنده:           بی کینه:

نستوه:         ظفرمند:          بی گزند :             خامه:       

 

 

 

   3.خود ارزیابی: 1نمره

منظور از" نام او نور و نشانش روشنی" چیست؟

 

برترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست؟

 

  4.تاریخ ادبیات:5/.نمره             

بیت :

   "چشم دل باز کن که جان بینی //آن چه نادیدنی است آن بینی "از کدام شاعر است؟

الف. مستوره کرد        ب. سنایی       ج. سعدی        د. هاتف

 

 این کتاب از آثار عرفانی قرن پنجم است که  به معرفی برخی از بزرگان عارف و شرح اصطلاحات رایج میان آنها پرداخته است. نام کتاب؟.....................

 

 

   5.آرایه های ادبی:5/.نمره  

کدام آرایه دربیت گلستان کند آتشی بر خلیل  //گروهی بر آتش برد ز آب نیل

دیده نمی شود؟

الف. تضاد  ب. تلمیح    ج .تشبیه   د.نغمه ی حروف(واج آرایی)

 

 

در بیت "یکی را به سر برنهد تاج بخت   //  یکی را به خاک اندر آرد ز تخت" کدام آرایه

دیده نمی شود؟

الف. تضاد         ب. تلمیح        ج .تشبیه     د.تشخیص

 

 

     6.دستور زبان:5/.نمره

 

تعداد جمله ها ی بیت زیر؟

طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق // تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش

 

الف .یک    ب. دو    ج. سه    د. چهار

 

در جمله ی " روشنی روز که همه چیز را می گشاید، چشمانشان را می بندد"  نهاد کدام است؟

الف.او         ب. روشنی       ج. روز      د.    خدا

 

 

الف- "ابر از هجر که می نالد بدین سان زار زار" منظور از( زاری و ناله ی ابر)چیست؟

 

         

ب- منظور از (خداوندش) در جمله ی "خداوندش را بگوی که گرگ ببرد" چیست؟.......

 

توفیق رفیق

 موضوعات مرتبط: آزمون فارسی هشتم

تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢ | ٩:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()