به نام جهان آفرین

ارزشیابی ادبیات فارسی پایه7          

نام و نام خانوادگی:....................کلاس......................زمان پاسخ گو یی: 45 دقیقه   

1.معنای واژه در کدام گزینه درست آمده است ؟

1.زائر: زیارت      2.کارگشا :آسان کننده ی کارها   3. مصحف: پاک و زلال        4.آمین : قبول کردن

2. هم خانواده ها در کدا م گزینه درست است؟

1.عظمت(اعظم.عظیم)    2. کشف(مشکوف.شکفت)   3. قلب(قلوب. قبول)   4. حساب(محبوس.حبس)

3.املای کدام واژه با توجه به معنا نادرست است؟   

 

1. وداع:خداحافظی    2. به رقم:برخلاف     3.تقصیر:سهل انگاری       4. صلاح:درستی

 

  4.فعل های گذرا به مفعول در کدام گزینه آمده است؟

1.پرید/نشست         2.باشد/بیایید     3 .آمده است/ خواهد شد           4.انداخت/گرفت

 5.بیشترین مفعول  در گزینه ی ....به کار رفته است. 

1. بار دیگر سرم را برگرداندم و خوابیدم               2 .دلی ده که در کار تو جان بازیم

3.زنگ تفریح به صدا در آمد و بچه ها رفتند.            4. از امامان باید درس محبت را بیاموزیم   

 

6. جملات در عبارت (خوب جهان را ببین/هر چه ببینی کم است) به ترتیب، چه پیامی دارند؟

1. امری.خبری         2.امری.عاطفی.     3.پرسشی.عاطفی       4 .عاطفی.خبری

 

7. حذف فعل به قرینه ی لفظی از کدام گزینه دریافت می شود؟

1.صبح یک روز نو بهاری بود / روزی از روزهای اول سال

2.هریکی برگ کوچکی در دست / بازانگار زنگ انشا بود

3.جوجه گنجشک گفت می خواهم/ فارغ از سنگ بچّه ها  باشم

4.کاش روزی به کام خود برسید / بچّه ها، آرزوی من این است

8. کدام یک از ترکیب های زیر مضاف و مضاف الیه است؟

الف.لانه ی گنجشک     ب.قلب کوچولو    ج.کار هوشمندانه         د.آینده ی خوب

9.نویسنده ی هر یک از کتاب های زیرچه کسانی هستند؟

الف.گلشن راز...........................                         ب.  مخزن الاسرار.........................

 

10 . برای واژه ی (باغ)  مراعات نظیر بیاورید. (چهارمورد)

.................................................

11.در عبارات زیرابتدا جملات هر گزینه را مشخص کنید وسپس تعداد آن را بنویسید.

الف:جان پدر ! تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی..............

 

ب.امروز، زمان برنامه ریزی برای پیروز شدن در آزمون است......................

 

ج. این زندگی حلال کسانی که همچو سرو// آزاد زیست کرده و آزاد می روند ................

 

12.نهاد را در عبارات زیر پیدا کنید و در جای خالی بنویسید.

 

الف.دانه در زمین پنهان می شود.............. ب. در آن لحظه ها من نمی دانستم تا کجا می فهمیدم.............

 

ج. آب، این روح مذاب امید و زندگی پیش می رفت........... د.آفریدگار این همه زیبایی اوست...............

 

13. جمله ی ادبی زیر را به یک جمله ی زبانی تبدیل کنید.

 

ابرها دست های خود را به  یکدیگر دادند و فریاد بلندی زدند.

......................................................................

 

14. مشبه به  در بیت زیر چیست؟ در جای خالی بنویسید.

برگ درختان سبز در نظر هوشیار /هر ورقش دفتری است معرفت کردگار..........................

15. عبارت تشبیهی زیر را کامل کنید.

کشور عزیزم ایران مانند...........................................................

16. جای خالی را کامل کنید

 

الف.(در پوستین خلق افتادن) کنایه است  از ...........................

ب.(جوانان پاره های دل ملّتند) منظور آنست که..................................................

 

17.مفهوم بیت زیر را بنویسید .

گفت پیغمبر هر آن کو سر نهفت // زود گردد با مراد خویش جفت

 

 موضوعات مرتبط: آزمون فارسی پایه7

تاريخ : ۱۳٩٢/٩/٢٦ | ٩:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

 

نکات درس3 ص:26فارسی نهم:

جوانی گه کار و شایستگی است

 

 از : رخشنده اعتصامی(پروین)

 

قالب شعر:قطعه(در این قالب معمولاَ قافیه ها در مصرع های زوج رعایت می شود.موضوع قطعه:بیشتر بیان مسایل اخلاقی و پند است.برخی ازمعروف ترین قطعه سرایان:

ابن یمین/پروین/سعدی/ناصر خسرو/ملک الشعرا/قاآنی)

این قطعه در دیوان پروین اعتصامی با عنوان :سرود خارکن در 34 بیت سروده شده است.

 

 

1.دروه ی جوانی دوره ی کار و شایسته بودن است / دوره ی غرور و خیال بافی نیست.

 

نکات زبانی

 

این بیت2 جمله ی ساده دارد

پندار:خیال.(پندار یک اسم ساده است از مصدر پنداشتن)

 

نکات ادبی

 

تضاد:است و نیست          تکرار:گَه            واج آرایی:گ

 

2.(دوره ی جوانی مثل کالایی است که)وقتی آن را فروختی (از دست دادی) از چه کسی خواهی خرید/کالای با ارزش جوانی در بازار وجود ندارد.

 

نکات زبانی

 

متاع:کالای با ارزش                     نیست:وجود ندارد

 

نکات ادبی:

 

مراعات نظیر:متاع.بازار.فروختن.خریدن            

     تضاد:فروختن و خریدن

 

واج آرایی:خ                      اضافه ی تشبیهی:متاع جوانی

 

3(دوره ی جوانی را) با ارزش بدان و به جز راه حقیقت و درست راه دیگری را جست و جو مکن/زیرا فرصت یک بار است وبار دیگر( دوباره) وجود ندارد.

 

نکات زبانی

فرصت:نهاد           حقیقت:متمم           که:زیرا            باری:یک بار

 

نکات ادبی:

تضاد:است و نیست

4.از راه راست بر راه کج منحرف نشو/وقتی (برای رسیدن به مقصود)در وجود دارددیگر نیاز به (کج روی وانحراف) دیوار نیست.

 

نکات زبانی

هست و نیست: فعل ربطی نمی باشد (است و هست ،هرگاه به معنی  :وجود داشتن باشد؛ربطی به حساب نمی آید،مثال: او در کلاس است ؛یعنی او در کلاس وجود دارد ولی اگر به معنای نسبت دادن حالت یا صفتی به نهاد باشد فعل ربطی است؛مثال: او خوشحال است.)

چو:حرف ربط وابسته ساز(به معنای :وقتی که) مصرع دوم جمله ی غیر ساده است.جمله ی هسته و پایه:حاجت به دیوار نیست.  جمله ی وابسته و پیرو:در هست.

 

هم خانواده ی حاجت: احتیاج.محتاج.حوایج.(ریشه ی واژه:ح.و.ج)

این واژه با حجت هم خانواده نیست

 

نکات ادبی:

 

مصرع اول کنایه از:منحرف نشو                   

تضاد:راست وکج/هست و نیست

مصرع دوم تلمیح به آیه 189 سوره ی مبارکه ی بقره:

... ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من التقی و أتوا البیوت من أبوابها...

 

راه راست کنایه از مسیر درست و هدایت بخش

راه کج کنایه از مسیر منحرف و اشتباه ویرانگر

در یک نگاه دقیق تر می توان به این نکته دست یافت که شاعر به طور پنهانی راه راست را به در و راه کج را به دیوار تشبیه کرده بدون آن که از ادات تشبیه و یا اضافات تشبیهی  بهره بگیرد به این نوع از تشبیه : تشبیه پنهان یا تشبیه مضمر می گویند.

مراعات نظیر(تناسب): در و دیوار                 واج آرایی: ر

 

4.بردباری و تلاش را از انسانهای آزاده و جوانمرد یاد بگیر( زیرا ) آموختن عیب و ننگ نیست.

 

نکات زبانی

آزادگان:آزاده+ان(جمع)

عار :باعث سر افکندگی،ننگ و عیب  (برای همخانواده ی این واژه به بخش هم خانواده ه ی برخی واژه های دشوار کتاب در وبلاگ مراجعه شود)

بردباری و سعی:گروه مفعولی

آموختن :مصدراست. مصادر جزو فعل ها به شمار نمی آید؛بنابراین در این جا نقش:نهادی دارد.

تعداد جملات:2

5.تا زمانیکه در دل تو تیرگی و آلودگی گناه وغفلت وجود ندارد (از فرصت استفاده کن) و از روی آگاهی و بینش (و با چشم دل ) به خود توجه کن (برای خودشناسی و پاکسازی درون از بدی ها تلاش کن).

 

نکات زبانی

 

بصیرت: بینش.بینایی

درنگر: توجه کن.نگاه کن  (فعل پیشوندی است)

زَنگار: چرک و تیرگی و زنگ و سبزی که روی فلزات و آیینه می نشیند و صفا و تمیزی آن را از بین می برد.

 

**تو را تا در آیینه:

 تا در آیینه ی تو :در این جا نشانه ی را  به صورت کسره و اضافه معنا می شود.به عبارتی دیگر را بین مضاف و مضاف الیه فاصله و جدایی انداخته است و جای مضاف و مضاف الیه عوض شده که به آن را ی فَکّ اضافه می گویند .مثلا:مردی را اسب گم شد؛یعنی اسبِ مردی گم شد.مردی:مضاف الیه/اسب:مضاف* در بیت هم آیینه :مضاف/تو:مضاف الیه/را:فک اضافه است(فک: یعنی جدایی)

 

تست:

در بیت زیر چند متمم به کارر فته است؟

به چشم بصیرت به خود در نگر/تو را تا درآیینه زنگارنیست

الف:2              ب:3              ج:4                د:5

 

نکات ادبی:

 

آیینه:استعاره از دل است.(شاعر دل را به آیینه ای تشبیه کرده است،سپس با حذف همه ی پایه ها فقط مشبه  به را ذکر کرده .اما درجمله قرینه هایی آورده که ذهن خواننده از معنای ظاهری آیینه به معنای مجازی و غیر حقیقی منصرف می شود قرینه هایی مثل :چشم بصیرت/به خود توجه کن/ تو)

مراعات نظیر و تناسب :زنگار و آیینه                      واج آرایی:ب

 

زنگار استعاره از گناه و الودگی درون

 

مصرع دوم:لب گسَل(نوعی بازی با واژگان است.وقتی با خواندن مصرع یا بیتی،لب های شما باز می ماند و به هم برخورد نمی کند می گویند:لب گسَل یا تفصیل)

 

7.دانه و خوشه به مرور زمان تبدیل به خروار (تعداد بسیار زیاد)می شود/هر خوشه که از ابتدا زیاد نیست.(مفهوم این بیت به بردباری و شکیبایی وتلاش پی در پی سفارش می کند.یاد آور ضرب المثل:قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود).

 

نکات زبانی

 

خروار:واحد وزن است معادل100من(مجازاً به معنای بسیار زیاد)

 

نکات ادبی:

مراعات نظیر :دانه.خوشه.خروار            تکرار:خوشه/خروار             واج آرایی:خ

 

8.همه ی کار روزها(روزگار) درس و پند دادن است/افسوس که شاگردهوشیار و آگاهی (برای پند گیری )وجود ندارد.

 

نکات زبانی

ایام:جمع یوم

دِریغ:افسوس.حسرت    دریغا یک شبه جمله است یعنی: افسوس می خورم **دریغ خوردن:افسوس خوردن

(نکته ی اضافه **دریغ داشتن :خودداری کردن.مضایقه کردن از دادن چیزی به کسی دراین جا معنای اول یعنی افسوس ،منظور است.)

هشیار:صفت برای شاگرد

 

نکات ادبی

مراعات نظیر و تناسب:درس وپند و شاگرد

 

اشاره می تواند باشد به عبارت معروف :

ما اکثر العبر و اقل الاعتبار چه بسیاراست عبرت ها و چه کمند عبرت پذیران!

 

تست:

همه ی گزینه ها جمله ی امری است به جز:

الف:به چشم بصیرت به خود درنگر

ب:بیاموز آموختن عار نیست

ج.مپیچ از ره راست بر راه کج

د.غنیمت شمر جز حقیقت مجوی

 موضوعات مرتبط: جوانی گه کارو شایستگی است , نکات درس3فارسی نهم , شعر پروین اعتصامی , کار و شایستګی

تاريخ : ۱۳٩٢/٩/٢٥ | ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

دگر باره بشوریدم، بدان سانم به جان تو

که هر بندی که بر بندی، بدرانم به جان تو

 

چو چرخم من ،چو چاهم من، چو شمعم من زتاب تو

همه عقلم، همه عشقم ،همه جانم به جان تو

 

نشاط من ز کار تو ،خمار من  ز خار تو

به هر سو رو بگردانی، بگردانم به جان تو

 

غلط گفتم ،غلط گفتن در این حالت عجب نبود

که این دم جام را از می ،نمی دانم به جان تو

 

من آن دیوانه ی بندم که دیوان را همی بندم

من دیوانه دیوان را سلیمانم به جان تو

 

به غیر عشق، هر صورت که آن سر برزند از دل

 ز صحن دل، همین ساعت برون رانم به جان تو

 

بیا ای او که رفتی تو ،که چیزی کاو رود آید

نه تو آنی به جان من، نه من آنم به جان تو

 

ایا منکر ،درون جان مکن انکار ها پنهان

 که سِرّ  سرنوشتت را، فرو خوانم به جان تو

 

ز عشق شمس تبریزی ،ز بیداری و شب خیزی

مثال ذره ی گردان، پریشانم به جان تو

 

 

(دیوان شمس تبریزی،ج.2،غ:801.ص.333.نسخه:م.درویش. با مقدمه ی فروزانفر.چ:70)

 

 

 موضوعات مرتبط: دگر باره بشوریدم بدان سانم به جان تو , غزل مولانا , غزل دگر باره بشوریدم

تاريخ : ۱۳٩٢/٩/۱٢ | ٥:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

سرنی در نینوا می‌ماند اگر زینب نبود

کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود

چهره ی سرخ حقیقت بعد از آن توفان رنگ

پشت ابری از ریا می‌ماند اگر زینب نبود

چشمه ی فریاد مظلومیت لب تشنگان

در کویر تفته، جا می‌ماند اگر زینب نبود

زخمه ی زخمی‌ترین فریاد در چنگ سکوت

از طراز نغمه وا می‌ماند اگر زینب نبود

در طلوع داغ اصغر، استخوان اشک سرخ

در گلوی چشم ها می‌ماند اگر زینب نبود

ذوالجناح دادخواهی بی‌سوار و بی‌لگام

در بیابانها رها می‌ماند اگر زینب نبود

در عبور از بستر تاریخ، سیل انقلاب

پشت کوه فتنه جا می‌ماند اگر زینب نبود

 

 

شعر از : قادر طهماسبی(فرید)موضوعات مرتبط: کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود

تاريخ : ۱۳٩٢/٩/۱٢ | ٥:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

"حمد و ثنا قدیمی را که عقل به بارگاه قدمش قدمی فرا پیش ننهاد"

ارزشیابی درس املای تحریری پایه سوم ترم اوّل

زمان :20 دقیقه

ردیف

مترادف کلمات زیر را بنویسید.

دخل و..............           طریق و ................                          عنب و ........................

1

* پس از تصحیح املا، در نوشتن شکل صحیح غلط های املایی، بهتراست آن ها را به خاطر بسپاریم.        ص               غ

* در املای کلمات مرکّب، نوشتن هر دو شکل جدا و سرِ هم نویسی درست است.                                   ص               غ

2

در نوشتن املا، به صدا و حروف پایانی کلمات به ویژه................. باید توجّه داشت.

3

     همه ی کلمات زیر به تشدید نیاز دارد؛ به جز:

                 الف- تربیت               ب- انسانیت                    ج- صیاد                 د- مؤثر        

4

از میان این ترکیبات چند واژه نادرست است؟

  تنین کلام، رودخانه ی بی وغفه، صلح و جنگ، غافله ی کربلا، وحله ی اوّل، حاجت و نیاز.حزم و دور اندیشی

                 الف- دو                     ب- سه                      ج- چهار                        د- پنج            

5

برای جای خالی کلمه ی صحیح را انتخاب کنید.

 * وقت آن است که باقی ........................خود به ادا رسانم. (زمان/ ضمان/ ذمان) 

 * سوی درخت...................نمود، بومی قصد او داشت. (الطفاتی / التفاتی / التفاطی)   

 * شکر انعام تو هر گز نکند ...........(شکر گذار /شکر گزار)

6

حروف در هم ریخته را با توجّه به معنای داخل کمانک مرتّب کنید و واژه ی مناسب بسازید.

     ب، ا، ص،ح، ا  (=یاران)  ................................

    ق، م، هـ ، ر، و  (=شکست خورده) ............................... 

 

7

هم خانواده ی (مَقرّ) در کدام گزینه به کار رفته است؟

              الف- اقرار                ب- قرارگاه                    ج- مقدور                  د- مَقر ها   

8

غلط های املایی عبارات زیر را بیابید و صحیح آن را بنویسد. (8 کلمه نادرست است.)

    * مسجدجامع خرّمشهر قلب شهر بود که می طپید و تا بود مضهر ماندن و استقامت بود

    * بدیحی است که امروزه مسئولیّت ما پیچیده تر و سنگین تر است.

    * اگر فرهنگ جوان و طرز دید او پایه و مایعی گرفته باشد می تواند گشایشی در درون او پدید آورد و به بالش و رویش بیانجامد در غیر این صورت آشفته گی ذهنی ایجاد می شود

  *بر خرد و فراصت تو پوشیده نیست که من راست می گویم این ملاطفت بپزیر که عاقل در مهمّات توقّف جایز نشمرد

موفق باشید

9موضوعات مرتبط: املای سوم
ادامه مطلب

تاريخ : ۱۳٩٢/٩/۸ | ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

نمونه سوال املای پایه 7

 

نمونه سوالات املای پایه7            10 نمره

1-  از مباحث دشوار املایی...........است

یکی از اهداف املا................است

2 -غلط ها را اصلاح کنید

من درقلبم یک آلم جادارم.حتی مثل یک شهر بزرگ کوچه و خیابان و مهله هم دارد

 

دانش فرمان گزار است و مال فرمان بردار

 

جوان باید به آینده ی خود به بالد

 

3 -در جای خالی حرف مناسب بگذارید

 

جوانان اهل تـ....لیل هستند

 

تقـ...ـ.یر من که نیست .خودش جا نگرفت.

 

فار... از سنگ بچّه ها باشم

4 – هم خانواده برای هر کلمه 2 مورد بنویسید.

 

ایمان.........افتخار.......اعجاز.......متعال..................

 5 -دو کلمه ی معنادار بنویسید که با (ض) شروع شده باشد  .    

6 – مراعات نظیر های (رشد) را در یک جمله به کار برید.

7 – دو کلمه ی قریب و غریب چه تفاوتی دارند در جمله به کار برید

8- شکل درست املای (زنده گی ) را بنویسید و ساختمان اصلی آن را معلوم کنید

9 – با حروف در هم ریخته ی زیر یک کلمه معنادار بسازید

ب0غ0م0ر0ه0

10 – با حروف زیر دو کلمه ی جدید بسازید. 

م.ر.ی.ح.ت

موفق باشید

 موضوعات مرتبط: ازمون املا پایه 7
ادامه مطلب

تاريخ : ۱۳٩٢/٩/٦ | ٤:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

اولین تجربه خلاقانه دانش آموزان پایه 7 با واژه های زیر:

مرغابی.جوراب.پاک کن.قوم مغول

 

آفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین به شما!تشویق

 

 

فاطمه سادات:

 

هنگام غروب،مرغابی زیبا با دلی خسته و شکسته جوراب های خود را که از جنس اندوه بود به پا کرد گویی می خواست به سفری بی بازگشت برود.دریا آرام بود که ناگهان طوفانی چونان قوم مغول دنیای مرغابی را برهم زد.در این لحظه تنها آرزوی او آن بود که کاش می توانست با پاک کن  این بخش از زندگی اش را پاک کند.

 

 

 

پریا:

 

از جمله اقوام آشوبگر تاریخ ،قوم مغول بودند که با شمشیرهای همچون پاک کن خود اکثر آثار مهم ملتها را از صفحه ی روزگار پاک کردند.به نظر من یادکردن این قوم به معنای با ارزش بودنشان نیست .آنان حتی به اندازه ی یک لنگه جوراب کهنه هم ارزش یادکردن ندارندوفقط برای عبرت ازآنان یاد می شود،چون کاری کردند که مرغابی های آسمان هم به حال مردم بیچاره ی آن زمان گریه کنند.

 

 

 

نیوشا:

 

 

چند روزی بود که مرغابی کوچک احساس می کرد دوستانش او را مانند جوراب کهنه ای دور انداخته اند.او هروقت می دید دوستانش مانند قوم مغول به جان ماهی های دریاچه می افتند ناراحت می شد.کم کمک نگرانی اش بیشتر می شد که ناگهان تصمیم گرفت با پاک کن آرامش ،دفتر ذهنش را از یاد تمام آن خشونت ها پاک کند.

 

 

 

آریانا:

 

همین که در ورودی شهر بازی باز شد بچه ها مثل قوم مغول وارد شدند و هر کدام به سمتی رفتند.هر کس به سراغ وسیله ی بازی مورد علاقه اش می رفت.من به سوی مرغابی چرخان  و شناور در آب رفتم .خیلی به او نزدیک شدم حرکات مرغابی تند و تند تر شد به طوری که قطرات آب به سر و صورت و لباس ها و حتی جورابم پاشید و همه خیس شد.چنددستمال کاغذی از جیبم در آوردم و  مثل یک پاک کن سفید و بزرگ روی صورتم گذاشتم و آن را پاک کردم.

 

 

 

کیمیا:

 

مرغابی در رویای پریدن بود.همان طور که در آسمان ذهنش پرواز می کرد به تکه ابری رسید که آسمان رویایش را تیره و تار کرد.بند دلش پاره شد.به یاد قوم مغول افتاد که خنجرهایشان را در سینه ی کسانی فرو می بردند که می خواستند با پاک کن مبارزه و مقاومت، ظلم و ستم را از صفحه ی سیاه روزگار پاک کنند. سینه ی پاک کن ها هم از این ستم ها شرحه شرحه بود!

دیگر تاب نمی آورم و جوراب فراموشی را بر سر آسمان خاطرات سیاه می کشم.موضوعات مرتبط: زیبا نوشته ها ی دانش آموزان

تاريخ : ۱۳٩٢/٩/٦ | ٦:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

متمم چیست؟

 

اسم یا گروه اسمی که بعد از حرف اضافه بیاید متمم نام دارد.متمم یعنی تمام کننده ی معنای فعل.

بعضی از حروف اضافه از این قرار است:

از.به.با.برای.در.مثل.به جز .به غیر از.بی.بر.بدون...

مثال:

 

1- زندگی بدون  تلاش ،مرگ زودهنگام است.

          بدون:حرف اضافه   تلاش:متمم

 

 

2-اطمینان به کسی پیش از آزمایش  از نشانه های کم خردی است.

به:حرف اضافه    کسی :متمم

از:حرف اضافه      آزمایش:متمم

از:حرف اضافه       نشانه های کم خردی: گروه متممی

 

 

نکته 1:

در جمله ی شماره ی 2  (نشانه ها )را می توان متمم اصلی(هسته)  گرفت. اگر با وابسته هایش هم درنظر بگیریم باز هم گروه متممی است.

 

نکته 2:

دقت کنید که حروف دیگری هم وجود دارد که ارتباط دهنده ی بین واژه ها و یا جملات و عباراتند که به آن حروف ربطی می گویند.حروف ربطی را به خاطر بسپارید و با حروف اضافه اشتباه نکنید. بعضی از حروف ربط عبارتند از:

 

اگر.که تا .زیرا.و.یا.ولی.اما...

 

 

نکته: اگر (و) بین دو اسم یا دو عبارت اسمی ... بیاید (واو عطف است) و اگر بین جملات و فعل ها بیاید (واو ربط) است.  

مثال:

1- فرق دزد و مالدار آن است که دزد مال اغنیا را می دزدد و مالدار  از آن فقرا را.

 

 دراین جمله :

 

آن فقرا :گروه متممی است ؛از:حرف اضافه

 

2- در دنیا لذتی که با مطالعه  برابری کند وجود ندارد.

 

در:حرف اضافه  .دنیا .       با :حرف اضافه.مطالعه :متمم.          (که) حرف ربط است نه

اضافه.

 

 

 

نکته 3

 

حرف (چون) درصورتی که معنای :(مثل و مانند) بدهد، حرف اضافه و کلمه ی بعد از آن متمم است ودر صورتی که معنای (زیرا .وقتی که)داشته باشد حرف ربط است.

مثال1    (چون  درمعنای :مثل و مانند)

 

1- زندگی بدون عشق،چون زیستن در تاریکی است.

 

 

مثال 2   (چون درمعنای : زیرا )

 

2-عاشق خدا باش چون زندگی بدون عشق معنا ندارد.

 

 

 تمرین:

متمم ها در عبارت زیر کدام است؟

 

اگر انسان خود را از آنچه هست نتواند به مقامی بالاتر برساند موجودی ضعیف و ناچیز است.

 

 

 

 موضوعات مرتبط: متمم چیست؟
ادامه مطلب

تاريخ : ۱۳٩٢/٩/٥ | ۸:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()