پاسخ به اشکال تفاوت نواقص و نقایص

واژه ی نقص مصدری عربی است که جمع مکسر برای آن نیامده است و به معانی زیر آمده است:

1-کم شدن و کاستن  عیب

2-عیب داشتن

3-کمی و کاستی

4- عیب

نقایص جمع مکسر نقیصه است و به معنای عیب و خوی بد و ایراد آمده است و در کاربرد آن در عبارت باید گفت (رفع نقایص ) مثلا در جمله ی زیر :

او برای رفع نقایص کار خود تلاش می کند.(چون عیب و ایراد دارد باید رفع و برطرف کند)

 نواقص جمع مکسر ناقصه است و به معنای ناتمام و ناکامل آمده است و در کاربرد آن در عبارت باید گفت(تکمیل نواقص) مثلا در جمله ی زیر:

او برای تکمیل نواقص پرونده ی  خود به اداره رفت.(چون پرونده ناتمام و ناکامل بوده است)

بنا براین نباید این دو کلمه را به جای هم کاربرد.

البته اگر بگوییم رفع نواقص هم دارای اشکال نیست چون منظور برطرف کردن ناتمامی ها و کمبودهای کار است.امابهتر است از کاربردکلمه ی تکمیل همراه این واژه ها

خو دداری شود

.(نام منبع :کتاب غلط ننویسیم :ابو الحسن نجفی:تهران .نشر دانشگاهی.ص:393)

ناقصه مونث کلمه ی ناقص است همان طور که لطیفه مونث لطیف و عجیبه مونث عجیب است.جمع های مکسر (ناقصه: نواقص)(لطیفه: لطایف )و (عجیبه :عجایب) است.

می دانیم که در دستور زبان عربی جمع های مکسر در حکم مونث محسوب می شوند لذا مفرد این جمع ها هم مونث است نه مذکر.

اما بنا به نظر بعضی چون این کلمات وارد زبان فارسی شده و کاربرد دارد مفرد این کلمات می تواند مذکر هم بیاید البته به نظر می رسد که این سخن از روی تسامح باشد و نگارنده ی این توضیحات با نظر این گروه موافق نیست.موضوعات مرتبط: نقص , جمع مکسر , نقایص , نواقص

تاريخ : ۱۳٩۱/۱/۱٥ | ٩:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

 

ضررهای پرخوری از دیدگاه حکیم نظامی

چو دریا مکن خو به تنها خوری/که تلخ است هرچ آن چو دریا خوری

به هر کس بده بهره چون آب جوی/که تا پیش میرت شود هر سبوی

طعامی که در خانه داری به بند/به هفتاد خانش رســــــــد بوی گند

چو از خانه بیرون فرستی به کوی/در و درگهت را کنــــــــــد مشکبوی

بنفشه چو در گل بود نا شکفت/عفونت بود بـــــــــــــوی او در نهفت

سر زلف را چون در آرد به گوش/کند خــاک را باد عنــــــــــــــبر فروش

حریصی مکن کاین سرای تو نیست/وزو جز یکی نان برای تو نیست

خداییست روی از خورش تافتن/که در گاو و خر شایــــــــد این یافتن

کسی کاو شکم بنده شد چون ستور/ستوری برون آید از نـــاف گور

چو آید قیامت ترازو به دست/ز گاوی به خر بایدش برنشســــــــــت

ز کم خوارگی کم شود رنج مرد/نه بسیار ماند آن که بســـیار خورد

همیشه لب مرد بسیار خوار/در آروغ بد باشـــــــــد از نـــــــاگـــــــوار

چو شیران به اندک خوری خوی گیر/که بد دل بود گاو بسیار شیــــر

خر کاهلان را که دم می کشند/ازآن است کابی به خم می کشند

به قطره ستان آب دریا چو میغ/به هنگام دادن بده بی دریـــــــــــــغ

همان مشک سقا که پر می شود/از افشاندن آب پر می شــــــــود

چنان خور تر و خشک این خوردگاه/که اندازه ی طبـــــــع داری نگاه

ببخش و بخور بازمان اندکی/که بر جای خویش است ازین هر یکی

چو دادی و خوردی و ماندی به جای/جهان را تویی بهترین کدخدای

(اقبالنامه.به کوشش سعید حمیدیان.تهران.1387 : ص.159)

 موضوعات مرتبط: تک خوری , کم خوری , حکیم نظامی , اقبالنامه

تاريخ : ۱۳٩۱/۱/٥ | ۳:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()