این قصیده در 36 بیت به وسیله ی ادیب الممالک سروده شده است که در کتاب فارسی قطعه ای از آن آمده است.و اینک تمام ابیات از دیوان وی.(روحش شاد)

 

 

 

 

 

 

 

 

ای خزیده در این سرای کهن

 

 

 

 

 

 

 

 

وی دمیده چو گل درون چمن

نکته ای گویمــت که گر شنوی

شاد مانی به جان و زنده به تن

آدمی را چو هفـــت مهــــر به دل

نبــــــود کم شمار از اهریمن

مــهر ناموس و زندگـــانی و دین

عزت و خاندان و مال و وطن

وان که بیهـــوده بگــــذراند عـمر

هست نــــادان و ابله و کودن

وان که ایمان به دین خویش نداشت

از بدیــــهای او مـــباش ایمن

وان کــــه قــــدر شــرف نداند باد

ذل و فقــــــــرش قبا و پیراهن

وان که اسراف پیشه کرد به مــــال

نشــــــود شمع خانه اش روشن

وان که حب وطن نداشــــت به دل

مرده زان خوبـــتر به مذهب من

ای وطــــن ای دلِ مــــــــــرا مأوا

ای وطـــــــن ای تنِ مرا مسکن

ای وطن ای تو نور و ما همه چشــم

ای وطن ای تو جان و ما همه تن

ای مرا فــکرت تــــــــو در خـــاطر

وی مرا منّـــــــــت تو بر گردن

ای تراب تــــــــو بهتر از کـــــــافور

ای نسیم تو خـــــــوشتر از لادن

ای فضـــــــای تـــــــــو به ز باد بهار

ای هــــوای تو به ز مشک ختن

ای تــف غیـــــــرت تــو خاره گداز

ای مــــــی همت تو مرد افکن

پشه با یاری تو پیـــــــــــل شـــــکار

روبه از نیــــــروی تو شیر اوژن

ای عیون کریمـــــه را منــــــــــــظر

ای عظام رمـــــــــــیمه را مدفن

ای غــزالان شوخ را گلــــــــگشت

ای درختـــــان سبز را گلــــشن

نار تـــــــــو خوبتر ز بــــرد و سلام

خار تو تـــــازه تر ز ورد و سمن

با تـــــــــو بر زهر جــــان ما مشتاق

بی تو با نور چـــــــشم ما دشمن

از تو گر رو کنم به دار ســــــــــرور

هست در دیده ام چــو نور حزن

از هوای تو مغزم آن شــــــــــــــنود

که رسول خدا ز بــــــــــاد یمن

ای به یاد تو در سرای سپنــــــــــــج

ای به نام تـــــــو در جهان کهن

تخت جمشــــــــــــــید و افسر دارا

تیغ شــــــــــاپور و رایت بهمن

ای به مهر تو با هــــــــــــــزار اسف

ای به راه تـــــــــو با هزار شجن

خسته در هر رهی دو صد بهــــــــرام

بسته در هر چهـــی دو صد بیژن

ای ز شاپور و اردشیـــــــــــر به پای

مانده آباد دشــت و باغ و چمن

ای زبهرام و یزد گرد به جـــــــــــای

مانده ویـــران دیار و ربع و دمن

ای پی نرگس تو غرقه به خـــــــــون

چشم اســـــــــفندیار رویین تن

ای سپرده هـــــــــــزار دستـــــــانت

خانه و آشیــــــان به زاغ و زغن

ای پس از صد هزار رود و ســــــرود

خـــواسته از سرای تو شـــــیون

از هــــــــــــــوای تو هر که برگردد

متوسل بود به جبت و وثــــــــن

وثنی بهترســــــت از آن که به صدق

نپرستــــــــــد تو را بسان شمن

ای برادر بتـــــــــــــــاب از آتش ما

آن دلی را کــه سخت تر ز آهن

گریه کن بر وطن کــــــه گریه ی تو

چشم دل را همــــی کند روشن

به هوای وطن زنان گریـــــــــــــــند

گر نگریی تو کمتــــــری از زن

 

دیوان ادیب الممالک فراهانی .به کوشش وحید دستگردی.ص.400موضوعات مرتبط: ای وطن ای دل مرا ماوا , ادیب الممالک

تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/۱٧ | ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

 

                                           

قصیده ی زیر در هشت بیت سروده شده است:

 

1.ما که اطفال این دبستانیم      ×            همه از خــــــاک پـاک ایرانیـــم

2.همه با هــم برادر وطنیــــم      ×           مهربان همچو جسم با جانـیم

3.اشرف و انجب همه اقـــــوام     ×           یــادگــار قـــدیــــم دورانیـــــــــم

4.وطن ما به جای مادر ماست     ×           مــــا گـــروه وطـن پرستـــانیــم

5.شــکر داریم کــز طفــولیــــت      ×          درس حب الوطن همی خوانیم

6.چونکه حب الوطن ز ایمانست   ×           ما یقیــــنا ز اهــل ایــمــانــیــم

7.گــر رسـد دشمنــی برای وطن   ×          ما نخستین حریف مـــــیدانیم

8.در ره عـــزت و بقــــــای وطــــن   ×          جــــان و دل رایــــگان بیفشانیم

 

(کلیات دیوان ایرج میرزا.ص154.کتابخانه ی مظفری.قطع جیبی)موضوعات مرتبط: ایرج میرزا , اطفال دبستان , وطن ما به جای مادر ما , حب الوطن

تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/۱٧ | ٩:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

نو بهاران به چمن جمله یاران همه سیم عذاران به میان گل بستان همه سرگرم طرب شوق فراوان به سر از میمنت فصل بهاران همگی از دل و از جان شده با عیش و نشاط وسر و پا رقص کنانند به میدان چو در این فصل و زمان جمله درختان که سراسر به زمستان بده عاری ز قبا جمله برگان به بر اورده و پرورده و بشاش نمودست همه خلق جهان را .

کوه و صحرا همه سبزند و مصفا بچرد و حش و طیور اهلی و نا ا هل درانجا که شود باعث ان کز کرم خالق یکتا بشود بیش ز حد نعمت فردا که از ان بهره دهد حق همه خرد و کلان و پس از ان هر طرفی می نگرم سبز بود در نظرم  کوه و در و دشت نماید خبرم تا که غنیمت شمرم عمر گرانمایه  روم یک دو سه روزی به چمن خیمه زنم نغمه مرغان غزلخوان سوی بستان بکند تازه روانم بدهد شیره به جانم که از ان پس بتوانم که دهم شرح علی القوه از این فصل دلاوبز  طرب خیز و گل امیز که زیباست مرا در نظر از حیث گل  وسبزه و اب و طرب  و عشق نشد بلبل عاشق کش عاقل د می از سیر گل و منظره غافل  زکجا این همه شوق  وشعف افتاد به سر بلبل بی تاب وتوان را.

 

این طراوت که هوا راست در ان عشق هویداست چنان بلبل شیداست جوانی که غرورش به سراید همه جا شعرسرایدشده جاری ز در و دشت همه اب روان دل برباید گل و گلزار چو نقاش قضا هرطرفی نقش دل آرای کشیدست گل سرخ دمیدست وزان سو شجر میوه رسیدست به جایی که زانبوه هر ان میوه کشیده ست سر خویش به پایین که رسد دست بچیند هم از ان میوه و لب تر بنماید بت سیمین بر زیبای دل ارای که سر تا سر ان سال نشیند به هوای دل یاران که چو خوش فصل بهاران برسد اب دهد شیره جان را

بیش از این نیست ازآنت شکر امیز که گویی سخن از فصل طرب خیز نشین و نفسی تازه نما تا دگر اغاز کند حکم قضارا

منبع:کنز المصائب؛غلامرضا شکرامیز؛ ص 154، سال 52: چ.مشتاق، اصفهان.

 موضوعات مرتبط: بحر طویل , توصیف زیبای بهار در بحر طویل , شعری از غلامرضا شکرآمیز , نوبهاران به چمن جمله یاران همه

تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/۱٧ | ۸:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

ردیف

                                                                                 باسمه تعالی 

                                  

                                                ارزشیابی املای فارسی پایه اوّل راهنمایی

شمارک

1

در نوشتن املا به نحوه ی تلفّظ ومطابقت آن با شکل نوشتاری دقّت شود.     ص           o   غo  

25/.

2

بهتر است هنگام نوشتن املا با توجّه به ...................مفهوم و پیام جملات ،نشانه های نگارشی را رعایت کرد.

25/.

3

مترادف هر کلمه را پیدا کنید و دو به دوکنار هم بنویسید.(یک واژه اضافی است)

سایه ها – بردباری – نمونه -  پاکدامنی – اسوه – زلال – صبر – صلاح – ظلال

1  -     ................... و .........................                       2   - ................... و .......................  

 3-     ................... و .........................                        4   -  ...................و  ......................

1

4

درکدام گزینه، همه ی کلمات با یکدیگر، هم خانواده اند؟

                  الف) جدّیّت .  جدید. تجدید                                     ب) طبیعت . طبیب . مطلب         

                     ج) تحسین . محسن. سبحان                                     د)  نظام  . نظم.  منظوم

 

5/.

5

واژه هایی بنویسید که آغاز هر کدام هر یک از حروف زیر باشد.(یک مورد برای هرکدام)

       عــ.....................                                                          شــ..........................

1

6

با توجّه به معنای داخل کمانک حروف درهم ریخته را مرتّب کنید.

            خ . ا . ا.  ص . ل  ( =پاکدلی )  ....................................

 

5/.

7

هم آوای هر کلمه را مقابل آن بنویسید.

                          خواست(..........................)                      صبا(............................)

1

8

شکل صحیحِ کلمات نادرست را در جای خالی بنویسید .

     توصعه و پیشرفت   (.............................)   

     قافل و بی خبر      (..............................)   

  پیشوایی و مغتدایی (...............................)   

5/1

9

 

در جای خالی حرف درست را قرار دهید.

  • با زبان فارسی می توانم اندر...( ذ. ز. ض. ) استادان اخلاق را بشنوم.
  • جوانانِ ما  به ر...م ( غــ . قــ ) تلاش های دشمنان، اهل فکر کردن و درک و تحلیل هستند.
  • آب، این روح مـ....اب( ز .ضـ . ذ.  ظ ) امید و زندگی، تازه نفس با گام های استوار به پیش می رفت.
  • امیرکبیر مردی لایــ....( غ . ق ) و دلسوز بود که به ایران خدمت فراوانی کرد.

 

4

توفیق رفیقتانموضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/٤ | ۱:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()