زیروبم لهجه اصفهانی های عزیز (طنز)لبخند(این مطلب را از یک سایت کپی کردم)

امتحان کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته زبان و ادبیات اصفهانی

به همراه کلید
حل سوالات

ابتدا سوالات را کامل خوانده و با در نظر گرفتن قواعد قلب، اقدام به پاسخ دادن نمایید.
1-کلمات زیر را معنی کنید.
1- بَلگ 2- حَسِجّلال 3- آلاشغال 4- سِگاسوتا
5- زِرزِمین 6- شبی چراغی 7- چُماله 8- حَج مَن باقر
9- وَلَحظا 10- آونگون 11- بولونی 12- بَلکی
13- چرکوندی 14- گودالی 15- قیلاگونی 16- سُکِّربیت
17- دَمادولا 18- حَبّاد 19- ورمالیدند 20- مادی
21- چیویلی 22- لا ماشین
 
2- اعضای زیر کدامیک از اعضای بدن انسانند؟
1- چَکی لُپ 2- گُرته 3- سَکاسینه 4- سَکاصورِت
5- گیسی 6- چَکاچیویل 7- ناقولوسی
8- گُلی کمر خنجر

3- امراض بیرونی و درونی زیر کدامند؟
1- کمرم شیت شد 2- سرم بانگس 3- دلم انقلابس 4- زیرو رو میزِنم
5- دلمالِش 6- توتولی

4- جملات دعایی زیر را معنا کنید.
1- الای آکِلِه بیگیری
2- بادی یامان بیگیری ایشالله
3- الای بالا پر بِزِنی
4- الای سه قلی بودی
5- تیری غیب بخوری ایشالله
6- تیری اَجل خورده
7- توپ تو شیکمد بِرِد
8- الای بُپُکی

5- جانداران زیر کدامند؟
1- قورباغر
2- خرخاسِکی
سه پَلو
3- مالشتیمال
4- مالمالِک یا مالمالی
5- پاختِر

6- نسبت خانوادگی افراد زیر را مشخص کنید.
1- باخاجه 2- بُسوره 3- همریش 4- یاد 5- خارسو
 
7- اصطلاحات زیر را معنی کنید.
1- دَراومِد گفت 2- قو نیمیپِرِد 3- خَبِریش نیست
4- کَمَری راوِس هَنو 5- را نیمیبِرِد 6- مردی رِندیشس
7- سِگسارونس 8- آغولیاد واغلید؟ 9- اِدِراوادِرِد میکونم
10- برادون کشیدن 11- دِرِزا چاق کردن 12- جخ هم رسوندند
13-بِلاگیری درو وُردن 14- آدمی نَیَرز 15- وا میدارم
16- هوا کیـفس 17- آ یکی اونم 18- چه خبِر اَتِر؟
19- هوا تیفونس 20- دِ آره دِ 21- سُک نَزِن
22- وَقّی کردس 23- آدمی یه غازی
 
8- محله های زیر در کجای اصفهان قرار دارند؟
1- چارسو کوچیک 2- بازاری حَجاقا شجاع 3- پُشتی آشپِزی
4- کوجون 5- گورتون 6- جوزون
7- طوخچی 8- نجارباشی 9- جوق اِباد
10- مَچِّدلنبون 11- چاله حج میرزا 12- چارسو علی قولی آقا(آ ی کشیده)
13- چناردالبِتی 14- لَتیشا 15- باقوچخونه
16- کِرماکیلیچه 17- رودِرون 18- پارون

9- جملات زیر چه مواقعی به کار میروند؟
1- یار مبارِک پولِکی عروسا اووردن زورِکی
2- خارسو بیشین رو فشفشه بزا عروسد خوشش باشه
3- جیگِّر جیگِرس دیگِّر دیگِرس
4- مثلی سِگی تاتوره خورده میموند
5- شبا به چراغِس آ روزا به غِلاغ
6- اینقد کِریم پِشه بازی درنیار
7- قِرِشا قاشوق کردس
 
10- کدامیک گزینه واحد پول قدیمی در اصفهان بوده است؟
1- یه قاضی 2- یه قازی 3- یه غازی 4- عم قزی
 
11- تفاوت آآآقا با آ ی کشیده و آقا بدون آ ی کشیده در چیست؟
 
12- معنای کلمه گِلی را در هر ترکیب را بنویسید.
1- گِلی درخت
2- گِلی کوچا
3- گِلی هم
4- گِلی کوه
 
13- حالتهای مختلف کلمه اونسّانیا را بنویسید. (برای اشاره به هر چیزی) موفق باشید
 
جوابها
1-1- بلگ: همان برگ است. قاعده تبدیل ر به ل (در لهجه اصفهانی "ر" معمولا به "ل" تبدیل میشود)
2- حَسِجّلال: حاج سید جلال (قاعده ادغام بنیادی).
3- آلاشغال: معرب آشغال بوده که به مرور اَل به آل تبدیل شده. مثال: بیا بریم ناهار بخوریم. وای نه یه زا آلاشغال خوردم تو دلم انقلابه.
4- سِگاسوتا: در اصطلاح به عده زیاد گفته میشود. دقت شود که سو در سگاسوتا کشیده خوانده شود. مثال وای خره نبودی بیبینی طرف سِگاسوتاشم اوورده بود. یعنی اینکه هر چی آدم داشت برداشته بود اوورده بود.
5- زِرزِمین: زیرزمین
6- شبی چراغی: تا قبل از ساعت 12 شب، تا وقتی چراغها روشنند.
7- چُماله: همون مُچاله تهرونی 8- حَج مَن باقر: حاج محمد باقر. قاعده یرملون در زبان اصفهانی
9- وَلَحظا: از لحظه میاد. مثال: خِرندیده همِشا تو کوچا ولحظا میزِند. یعنی همش تو کوچه ها الاف میگرده. خِر همون خیره
10- آونگون: آویزون
11- بولونی: خمره. گاهی جهت ابراز محبت به دیگران هم به کار میزود. مثال: بولونی پَ کوجای پَ؟ (معادل عبارت"پس کجایی عزیزم؟" در تهران).
12- بلکی: شاید
13- چرکوندی: همان چرک است که بار تنفری زیادتری دارد. مثال: دِ آره دِ جونم مرگ شده با یه زا لباسی چرکوندی اومِده بود.
14- گودالی: چاله و گودال تحقیر شده
15- قیلاگونی: قیر و گونی. قیل همان قیر است. قاعده تبدیل ر به ل. مثال: این چای چرا قیله؟ یعنی چرا اینقدر چایی سنگینه که رنگش مثل قیر شده؟
16- سُکِّربیت: چوب کبریت
17- دَمادولا: نزدیکیها. مثال: لباسای من کو؟ همین دمادولاس
18- حَبّاد: حبیب آباد. مکانی نزدیک اصفهان. قاعده اضمحلال 5 حرف در یک تشدید
19- ورمالیدند: رفتند. مثال: چوریا ورمالیدن تو سیبه یعنی جوجه ها داخل بن بست رفتند. مثال: وَپِّریده پاچاشا ورمالیدس. یه اصطلاحیه در مورد شلوارای برمودا
20- مادی: جوی آب.. در اصفهان مواقعی که از واژه مادی استفاده نمیشود از واژه جوق یا جوقچی استفاده میشود.

21- چیویلی: چرکوندی
22- لا ماشین: در اصطلاح همان زیر ماشین است. حسن رفت لا ماشین یعنی ماشین بهش زد (تصادف کرد)

2- 1- چَکی لُپ: دهان. مثال: هر چی از چکی لپش دراومد نثاری ما کرد.
2- گُرته (گُرده قاعده تبدیل د به ت): پشت و کمر
3-: سَکا سینه: سر و سینه با هم. سکا سینِم گرفتس.
4- سَکاصورت: صورت
5- گیسی: ماهیچه شانه و گردن. مثال: خره اینقدِه تا تو این گیسییام درد میکوند که اَلاَمانما بریدس... با گیسو اشتباه نشود.
6- چکاچیویل: صورت. مثال: آب اِز چکاچیویلش سرِزیرس عامو. (سرازیر)
7- ناقولوسی: نای و یا همان خرخره. مثال: اتوبوسِ تا تو ناقولوسیش پر کردس.
8- گُلی کمر خنجر: مهره های آخر ستون فقرات.. یه جمله معروف هم هست که میگه: اِگه این کارا بوکونی گلی کمر خنجرد میشکِنِد. یعنی انگار این کار برات خیلی سخته.

3- 1- کمرم شیت شد: کمرم داغون شد. شیت احتمالا از واژه شِت فرنگی گرفته شده.
2- سرم بانگس: سرم درد میکنه. از بنگ میاد.
3- دلم انقلابس: همون تو دلم چمچماله یا وضعیت مزاجیم خوب نیست.
4- زیرو رو میزِنم: نوعی از انقلاب دل که پیشرفت کرده و اعضا مجاور را تحت تاثیر قرار داده.
5- دلمالِش: یه نوع خاصی از حالات نامساعد مزاجی که بیشتر در مواقع ازدواج پیش میاد.
6- توتولی: زگیل. من واقعا دیگه نمیدونم این واژه از کجا اومده شرمنده!!!
 
4 -1- الای آکِله بیگیری: آکله به معنی: خوره. یعنی الهی مرض خوره بگیری.
2- بادی یامان بیگیری ایشالله: این دعا در مواقعی که کسی زیاد داد و فریاد میکند بکار میرود. یامان از یمن میاد. باد یمنی تبدیل شده به: باد یمانی, وبعد به باد یامان.. و آن مرضی باشد شبیه خناق که گلو باد میکند و راه نفس بسته میشود. در برخی مواقع یامان حذف می شود و داریم الای باد کنی.
3- الای بالا پر بِزِنی: یعنی بال بال کنی و بمیری یه چیزی شبیه خروس. الهی جون بکنی و بمیری.
4- الای سه قلی بودی: وقتی کسی یک مزه بیمزه میندازه به جای اینکه به طعنه بگن ماشالله چقدر تو خوشمزهای میگن ایشالله سه قلی (سه قلو) بودی یا به شکل مختصر شالّا سه قلی بودی. یعنی یه قل کمه برای اینکه همچین مزه هایی بریزه. در واقع نوعی تحقیر پشت پرده داره.
5- تیری غیب بخوری ایشالله: معنی واضح است امیدوارم هیچ وقت همچین تیری نخورین.
6- تیری اَجل خورده: در این جمله دعایی فرض بر این است که تیر به شما اصابت کرده.
7- توپ تو شیکمد برد: در مواقعی که فردی زیاد غذا بخورد بکار میرود. از دیگر جملات دعایی مشابه میتوان به الای کارت بخوری (کارت همان کارد است قاعده تبدیل د به ت)اشاره کرد.
8- الای بُپُکی: الهی بترکی. تقریبا در هر موقعیتی به کار میرود.
نکته: دقت شود که اصولا در اصفهان (بد اصفهانیاشون البته) نسبت جمله دعایی مثبت به جمله دعایی منفی تقریبا صفر است.
 
5- 1- قورباغر: قورباغه. قاعده تبدیل ه به ر. مثال دیگر: مهتابی که میشود: مرتابی.
2- خرخاسِکی سه پ--لو: همان خرخاکی است و چون از هر طرف جلو عقب و پشت که نگاه کنی قیافه اش یکسان است به آن سه پهلو گویند.
3- مالشتیمال: بالشت مار بوده و به سوسکهای بزرگ و پهن گفته میشود که با چند تبدیل پیچیده و نادر تبدیل شده به: مالشتیمال. قواعد بکار رفته 1- قاعده "ی" چسبان به
مضاف 2- قاعده تبدیل ر به ل 3- - پدیده نادر تبدیل ب به م. مثالی دیگر از تبدیل ب به م: اسب میشود اسم.
4- مالمالِک یا مالمالی: مارمولک. قاعده تبدیل ر به ل
5- پاختِر: یاکریم. حیوانی خنگ شبیه کبوتر با بهره هوشی صفر
 
1-6-باخاجه: پدربزرگ یا مادربزرگ
2- بُسوره: پدر زن یا پدر شوهر
3- همریش: باجناق
4- یاد: جاری. نسبت همسر دو برادر
5- خارسو: مادر شوهر یا مادر زن.
این لغت برای من جالب بود. خارسو یعنی: خار چشم. الله اکبر
این مطلب فقط جنبه طنز و شوخی

 موضوعات مرتبط: دستور زبان اصفهانی , لهجه اصفهانی , زبان و ادبیات اصفهانی , بازاری حجاقاشجاع

تاريخ : ۱۳٩٠/۱٠/۱٩ | ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

لبخندپسوند:چی.

این وند در اصل ترکی است در معانی زیر با اسم ترکیب می شود و اسم می سازد:

معنی شغلی:پستچی، معدنچی،قهوه چی...

معنی فاعلی: تماشاچی، هو چی

معنی نسبت: نخود چی.

(چی) دربعضی لهجه ها مثل اصفهانی به معنای "تصغیر"نیز به کار می رودکه احتمال

می رود صورتی از (چه) به معنای "تصغیر "باشد.مانند:دختر چی، ماشین چی (ساخت

 اشتقاقی واژه ،کلباسی،تهران،پژوهشگاه ص128)

سوالچند اسم با پسوند چی بسازید که معنای شغلی داشته باشد.موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٠/۱٠/٩ | ٧:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

آیا می دانید که شعر های زیر از کدام شاعران بنام است؟

* باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

* این دهان بستی دهانی باز شد

تا خورنده ی لقمه های راز شد

*میازار موری که دانه کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش استموضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٠/۱٠/٩ | ٧:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

آرایه های ادبی ابیات زیر را پیدا کنید.

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست  

                                       یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست

به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس     

                                        که به هر حلقه ی موییت گرفتاری هست

صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نگنم

                                         همه دانند که در صحبت گل خاری هست  (سعدی)

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٠/۱٠/٢ | ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

 

شاعرشیرازی  دوره ی قاجار:میرزا حبیب(قاآنی)

 


"گفت وگوی پیر لال با کودک الکن"

 

 

 

پیرکی لال سحر گاه به طفلی الکن/

می شنیدم که بدین نوع همی راند سخن/

کای ززلفت صصصبحم شاشاشامم تاریک /

وی ز چهرت شاشاشامم صصصبح روشن/

تتتریاکیم و بی شششهد للبت  / 

  صصصبر و تاتاتابم رررفت از تتنن/

طفل گفتا مممن را توتو تقلید مکن  / 

  گگگم شو ز برم ای کککمتر از زن/

میمیخواهی مممشتی به ککلت بزنم / 

که بیفتد مممغزت به میان ددهن/

پیر گفتا وووالله مممعلوم است این /

  که که زادم من بیچاره ز مادر الکن/

 هههفتاد و ههشتاد و سه سال است فزون / 

که که گنگ و لا لالالم به به خلاق زمن/

طفل گفتا خخدا را صصصد بار ششکر /

که برستم به جهان از مملال و ممحن/

مممن رهم گگگنگم مممثل تو توتو  /   

توتوتو هم گگگنگی مممثل مممن

 

 

  

 

 قاآنی شیرازی دیوان شعری درحدود 17هزار بیت دارد.یکی دیگر از آثار او پریشان نامه است که به تقلید از گلستان سعدی سروده است که البته به پای گلستان نمی رسد.موضوعات مرتبط: گفتگوی لال با الکن , شعر جالب قاانی , شعر طنز قاانی , قاآنی شاعر

تاريخ : ۱۳٩٠/۱٠/۱ | ۸:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

آخرین حرف اصلی قافیه را روی می نامند مثلا در (شمال)(ل) روی است . و اگر پیش از

روی مصوت بلند ا .و ی. بیاید به آن ردف اصلی می گویند.

حال اگر بین ردف اصلی و  روی حرفی بیاید به آن ردف زائد می گویند مثلا در (شمایل) (یــ)  ردف زائد است.

 موضوعات مرتبط: ردف در قافیه , نامگذاری کلمات قافیه , روی در قافیه , نام حروف قافیه

تاريخ : ۱۳٩٠/۱٠/۱ | ۸:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

وینا نام سازی است از آلات موسیقی رشته ای مقید.در سانسکریت وینا واژه ای است که به تمام سازهای رشته ای اطلاق می گرددبه ویژه به چنگ کمانی که دو قرن پیش از میلاد مسیح در هند رواج داشته است...(فرهنگ سازها.ملاح)موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٠/۱٠/۱ | ۸:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com

موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٠/۱٠/۱ | ۸:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : پرشین بلاگ | نظرات ()